Nowości bibliotekarskie

Nowości bibliotekarskie

Czytanie menażerii : zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej / pod red. Anny Mik, Patrycji Pokory i Macieja Skowery. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.
Sygn. 162525
Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury, literatury i sztuki dla dzieci i młodzieży. Z pewnością będzie także stanowić impuls do dalszych badań naukowych i działań organizacyjnych tych autorów, dla których temat „zwierzęcy“ to punkt metodologicznych odwołań i komparatystycznych odniesień. […] Przedstawiona w całym tomie „zwierzęca“ egzemplifikacja ma charakter „naturalizowanej epistemologii mądrościowej“, zwiększającej zdolność ekspresji i użyteczności prezentowanych pojęć. […] Logika zbioru wpisuje się w konwencję „czytania świata“, która stać się może i modelem interpretacji, i intelektualną przygodą.
Z recenzji dr hab. Urszuli Chęcińskiej, prof. US (Uniwersytet Szczeciński

Nauka o informacji w okresie zmian : informatologia i humanistyka cyfrowa : praca zbiorowa / pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2016.
Sygn. 162687 pb
Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi informatologów. Dotychczas nowoczesna, oparta na nowych technologiach, działalność informacyjna w nauce w znacznie większym stopniu dostosowywana była do potrzeb badaczy z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych aniżeli do potrzeb humanistów, długo manifestujących przywiązanie do tradycyjnych źródeł informacji i metod badawczych. Zmiana tej postawy, z jednej strony widoczna w zachowaniach i praktykach nowego pokolenia badaczy humanistyki, a z drugiej – ewokowana przez coraz szerszy i coraz łatwiejszy dostęp do kolekcji cyfrowych kopii źródeł do badań humanistycznych oraz technologii informatycznych do ich eksploracji, stawia przed informatologami nowe wyzwanie: ustalenie potrzeb e‑humanistów w zakresie usług informacyjnych oraz wypracowanie dostosowanych do nich metod, narzędzi i praktyk w zakresie działalności informacyjnej.(…)

Studia bibliotekoznawcze w Polsce : historia i ewolucja w latach 1945 – 2015 ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Łódzkiego / Stanisława Kurek-Kokocińska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162710

W prezentowanej monografii przedstawiono historię rozwoju studiów bibliotekoznawczych w Polsce (od czasu ich zainicjowania w Łodzi w roku 1945 po rok 2015). Autorka podkreśla rolę ośrodka łódzkiego jako uniwersyteckiej kolebki nauki o książce i jego udział w dzisiejszej pozycji bibliologii i informatologii pośród dyscyplin naukowych. W publikacji czytelnik znajdzie zarys rozwoju studiów kształcących bibliotekarzy i specjalistów informacji, który przebiegał w poszczególnych ośrodkach indywidualnie – zawsze jednak w odniesieniu do zmian ustawodawstwa szkół wyższych, rozwoju dyscypliny oraz zmieniających się programów kształcenia. Rozwój ten postępował od humanistycznych studiów bibliotekoznawstwa w kierunku studiów związanych z dyscypliną bibliologia i informatologia. Zasadniczym celem publikacji jest próba opisu studiów akademickich w zakresie dyscyplin badających książkę, bibliotekę i informację oraz wykazanie przemian, którym podlegały.
Autorka prezentuje kolejno rozwój kształcenia na wyższej uczelni w zakresie problematyki książki, biblioteki i informacji, modelowanie akademickich kwalifikacji bibliotekarzy i specjalistów informacji oraz charakterystykę treści kształcenia.

Stan Bibliotek w Polsce : raport / Biblioteka Narodowa = Libraries in Poland : report / National Library of Poland. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2016-.
Sygn. 162763 pb

Stan bibliotek w Polsce to nowa seria raportów Biblioteki Narodowej, prezentująca dane statystyczne na temat bibliotek w Polsce: publicznych, naukowych, pedagogicznych, szkolnych, ale również bibliotek towarzystw naukowych, ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, fachowych i fachowo-beletrystycznych, parafialnych czy więziennych.

Źródła:
Biblioteka Narodowa
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego