Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego

Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego

Dnia 12.01.2018 r. klasy VIVIISP nr 12 z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Bydgoszczy uczest­ni­czyły w zaję­ciach „Marian Rejewski w projekcie języka angiel­skiego“. Młodzież została podzie­lona na trzy grupy 5 – 6 osobowe, z których każda wzięła udział w trzech częściach spotkania. Były to: rozwią­zy­wanie zagadek w escape roomie, gry i zabawy mate­ma­tyczno-logiczne oraz poga­danka o Marianie Rejew­skim z elemen­tami języka angielskiego.
Alina Melnicka-Zygmunt i Ewa Bielska