Szko­lenie – Polona i Aca­de­mica

Szko­lenie – Polona i Aca­de­mica

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy odbyło się szko­lenie, na które zapro­si­liśmy biblio­te­karzy, nauczy­cieli i wszyst­kich tych, którzy chcieli dowie­dzieć się jakie zmiany przy­niosła POLONA/2miliony, jedna z naj­no­wo­cze­śniej­szych bibliotek cyfro­wych na świecie i jed­no­cze­śnie naj­większa tego typu biblio­teka w Polsce oraz ACA­DE­MICA Cyfrowa Wypo­ży­czalnia Publi­kacji Nauko­wych, projekt reali­zo­wany przez Biblio­tekę Naro­dową pod auspi­cjami Fun­dacji na Rzecz Nauki Pol­skiej. Uczest­nicy szko­lenia dowie­dzieli się jak można wyko­rzy­stać serwisy Biblio­teki Naro­dowej w codziennej pracy i w jaki sposób uzyskać dostęp do milionów publi­kacji w nawet naj­mniej­szej biblio­tece. Spo­tkanie, w który wzięło udział 50 osób, pro­wa­dził Pan Iwo Hry­nie­wicz, pra­cownik Zakładu Wypo­ży­czania Kra­jo­wego i Zagra­nicz­nego w Biblio­tece Naro­dowej.

Ewa Bedełek 
Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy

Film ze szko­lenia