Edu­kacja czy­tel­nicza

Edu­kacja czy­tel­nicza

W dniach 24 – 25 stycznia w 242. rocz­nicę urodzin E.T.A.Hoffmanna, w czy­telni odbyły się zajęcia dla IVVI klasy SP nr 4 w Byd­goszczy. Uczniowie zapo­znali się z krótką historią, zilu­stro­waną wystawą narzędzi do łupania orze­chów. Następnie wysłu­chali wybra­nych roz­działów baśni, by móc później roz­wiązać krzy­żówkę. Biblio­te­karze przy­bli­żyli im również postać jubi­lata oraz autora baletu, Piotra Czaj­kow­skiego. Na zakoń­czenie uczest­nicy spo­tkania obej­rzeli opo­wieść ani­mo­waną “Dziadek do orze­chów” z piękną muzyką z baletu.

Ewa Bielska
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt