Edukacja czytel­nicza

Edukacja czytel­nicza

W dniach 24 – 25 stycznia w 242. rocz­nicę urodzin E.T.A.Hoffmanna, w czytelni odbyły się zajęcia dla IVVI klasy SP nr 4 w Bydgoszczy. Uczniowie zapo­znali się z krótką historią, zilu­stro­waną wystawą narzędzi do łupania orze­chów. Następnie wysłu­chali wybra­nych rozdziałów baśni, by móc później rozwiązać krzy­żówkę. Biblio­te­karze przy­bli­żyli im również postać jubi­lata oraz autora baletu, Piotra Czaj­kow­skiego. Na zakoń­czenie uczest­nicy spotkania obej­rzeli opowieść animo­waną “Dziadek do orze­chów” z piękną muzyką z baletu.

Ewa Bielska
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz
Alina Melnicka-Zygmunt