Szko­lenie dla nauczycieli

Szko­lenie dla nauczycieli

W biblio­tece odbyło się szko­lenie dla nauczy­cieli ZSS nr 33 w Bydgoszczy „Wielki Internet – korzyści, zagro­żenia, bezpie­czeń­stwo, apli­kacje online“. Prowa­dząca spotkanie przed­sta­wiła problem uzależ­nienia dzieci i młodzieży od Inter­netu, zazna­czając, że jest to problem społeczny. Następnie poka­zała wybrane wyniki ogól­no­pol­skiego badania uczniów w szko­łach pt. Nasto­latki 3.0. Zwró­ciła uwagę na aktyw­ności dzieci w Inter­necie, jakimi najczę­ściej są: gry inter­ne­towe, portale społecz­no­ściowe i komu­ni­ka­tory oraz porno­grafia. Wska­zała również na różne przy­czyny naduży­wania Inter­netu przez dzieci i młodzież oraz możli­wości rozpo­zna­wania symp­tomów uzależ­nienia. W dalszej części prowa­dząca przy­bli­żyła serwisy inter­ne­towe, doty­czące bezpie­czeń­stwa w sieci i oferu­jące niezli­czoną ilość cieka­wych pomy­słów na zajęcia eduka­cyjne. Zapo­znała też uczest­ników szko­lenia z progra­mami i apli­ka­cjami online, takimi jak: Animoto, Padlet, Pikto­chart, Kahoot czy Canva, które można wyko­rzy­stać w pracy zawo­dowej nauczyciela.
Beata Cieślińska