Szkolenie dla nauczy­cieli

Szkolenie dla nauczy­cieli

W biblio­tece odbyło się szkolenie dla nauczy­cieli ZSS nr 33 w Bydgoszczy „Wielki Internet – korzyści, zagro­żenia, bezpie­czeń­stwo, aplikacje online“. Prowa­dząca spotkanie przed­sta­wiła problem uzależ­nienia dzieci i młodzieży od Internetu, zazna­czając, że jest to problem społeczny. Następnie pokazała wybrane wyniki ogól­no­pol­skiego badania uczniów w szkołach pt. Nasto­latki 3.0. Zwróciła uwagę na aktyw­ności dzieci w Inter­necie, jakimi najczę­ściej są: gry inter­ne­towe, portale społecz­no­ściowe i komu­ni­ka­tory oraz porno­grafia. Wskazała również na różne przyczyny naduży­wania Internetu przez dzieci i młodzież oraz możli­wości rozpo­zna­wania symptomów uzależ­nienia. W dalszej części prowa­dząca przy­bli­żyła serwisy inter­ne­towe, dotyczące bezpie­czeń­stwa w sieci i oferujące niezli­czoną ilość ciekawych pomysłów na zajęcia eduka­cyjne. Zapoznała też uczest­ników szkolenia z progra­mami i apli­ka­cjami online, takimi jak: Animoto, Padlet, Pikto­chart, Kahoot czy Canva, które można wyko­rzy­stać w pracy zawodowej nauczy­ciela.
Beata Cieślińska