Szko­lenie dla nauczy­cieli

Szko­lenie dla nauczy­cieli

W biblio­tece odbyło się szko­lenie dla nauczy­cieli ZSS nr 33 w Byd­goszczy „Wielki Internet – korzyści, zagro­żenia, bez­pie­czeń­stwo, apli­kacje online“. Pro­wa­dząca spo­tkanie przed­sta­wiła problem uza­leż­nienia dzieci i mło­dzieży od Inter­netu, zazna­czając, że jest to problem spo­łeczny. Następnie poka­zała wybrane wyniki ogól­no­pol­skiego badania uczniów w szko­łach pt. Nasto­latki 3.0. Zwró­ciła uwagę na aktyw­ności dzieci w Inter­necie, jakimi naj­czę­ściej są: gry inter­ne­towe, portale spo­łecz­no­ściowe i komu­ni­ka­tory oraz por­no­grafia. Wska­zała również na różne przy­czyny nad­uży­wania Inter­netu przez dzieci i mło­dzież oraz moż­li­wości roz­po­zna­wania symp­tomów uza­leż­nienia. W dalszej części pro­wa­dząca przy­bli­żyła serwisy inter­ne­towe, doty­czące bez­pie­czeń­stwa w sieci i ofe­ru­jące nie­zli­czoną ilość cie­ka­wych pomy­słów na zajęcia edu­ka­cyjne. Zapo­znała też uczest­ników szko­lenia z pro­gra­mami i apli­ka­cjami online, takimi jak: Animoto, Padlet, Pik­to­chart, Kahoot czy Canva, które można wyko­rzy­stać w pracy zawo­dowej nauczy­ciela.
Beata Cie­ślińska