Lite­ra­tura piękna w języku angiel­skim

Lite­ra­tura piękna w języku angiel­skim

Pole­camy na wakacje (dla chcą­cych dosko­nalić język…)
Zesta­wienia biblio­gra­ficzne wydaw­nictw zwar­tych opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.


Literatura w języku angielskim