Jan Brze­chwa i jego twórczość

Jan Brze­chwa i jego twórczość

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek w paździer­niku poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy. W spotka­niach wzięło udział ponad 100 uczniów klas I‑III szkół bydgoskich.

Zajęcia rozpo­czy­nały się krótką poga­danką na temat dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci oraz książki „Akademia Pana Kleksa”. Następnie przy­bli­ży­liśmy najmłod­szym wartość i rolę głośnego czytania oraz ideę kampanii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie – na tę okazję wybra­łyśmy najbar­dziej znane wier­szyki takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samo­chwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” oraz obszerne frag­menty „Akademii Pana Kleksa”.

W dalszej części zajęć dzieci zajmo­wały się przę­dze­niem liter czyli tworze­niem inicjału swojego imienia z kolo­rowej włóczki. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.