Wyróż­nienia i nagrody dla nauczycieli

Wyróż­nienia i nagrody dla nauczycieli

Powo­łana przez marszałka woje­wództwa kapi­tuła konkur­sowa wska­zała osiem­nastu najlep­szych peda­gogów. W uznaniu zawo­do­wych dokonań marszałek woje­wództwa przy­znał tytuł Kujawsko-Pomor­skiego Lidera Edukacji oraz wyróżnił siedem­na­ścioro innych peda­gogów. Wczoraj w Centrum Sztuki Współ­cze­snej w Toruniu odbyła się uroczysta gala. Nagrody wręczyli marszałek Piotr Całbecki i wice­prze­wod­ni­cząca sejmiku woje­wództwa Elżbieta Piniewska. Gratu­lu­jemy naszej kole­żance - Iwonie Skowron – tak znaczą­cego wyróżnienia!

Zarząd woje­wództwa nagro­dził też dwadzie­ścioro sied­mioro nauczy­cieli zatrud­nio­nych w woje­wódz­kich samo­rzą­do­wych placów­kach oświa­to­wych. Dorobek zawo­dowy naszych kole­żanek – Izabeli Kamasz i Małgo­rzaty Zapę­dow­skiej – został dostrze­żony i nagro­dzony przez woje­wódzkie władze samo­rzą­dowe. Serdecznie gratulujemy!