Jan Biziel

Jan Biziel

W cyklu Giganci Medycyny Kujaw i Pomorza prezentujemy sylwetkę doktora Jana Biziela.

Prezentacja

Aut.: Justyna Frelichowska

Bibliografia

Wykazy publikacji dostępnych w wersji online

Artykuły

 1. Biziel Jan / Maciej Mazur. – fot.
  http://​maciejmazur​.cba​.pl/​m​a​z​u​r​o​w​i​e​/​-​_​b​i​z​i​e​l​_​j​a​n.html [dostęp 7.11.2022]
 2. Dlaczego Jan Biziel a nie Kanał Bydgoski / Łukasz Religa
  http://​blogi​.portalkujawski​.pl/​r​e​l​i​g​a​/​2​0​1​3​/​d​l​a​c​z​e​g​o​-​j​a​n​-​b​i​z​i​e​l​-​a​-​n​i​e​-​k​a​n​a​l​-​b​y​d​goski/
  [dostęp 7.11.2022]
 3. Doktor Jan Biziel – jeden z najwybitniejszych bydgoszczan przełomu XIXXX wieku / napisane przez Ł.R.
  https://​portalkujawski​.pl/​b​y​d​g​o​s​z​c​z​/​i​t​e​m​/​1​7​0​2​5​-​d​o​k​t​o​r​-​j​a​n​-​b​i​z​i​e​l​-​j​e​d​e​n​-​z​-​n​a​j​w​y​b​i​t​n​i​e​j​s​z​y​c​h​-​b​y​d​g​o​s​z​c​z​a​n​-​p​r​z​e​l​o​m​u​-​x​i​x​-​i​-​x​x​-wieku
  [dostęp 6.11.2022]
 4. Jan Biziel – lekarz, radny, działacz społeczny
  https://​lubietubyc​.pomorska​.pl/​j​a​n​-​b​i​z​i​e​l​-​l​e​k​a​r​z​-​r​a​d​n​y​-​d​z​i​a​l​a​c​z​-​s​p​o​l​e​c​z​n​y​/​a​r​/​1​3​130254
  [dostęp 6.11.2022]
 5. Dom Jana Biziela oraz listowne wspomnienie Pani Teresy Świątkowskiej o córce dr Jana Biziela – Pelagii / strony genealogiczne Macieja Mazura
  http://​maciejmazur​.cba​.pl/​j​a​n​b​i​z​i​e​l​/​i​n​n​e​_​d​a​n​e​_​_​o​_​d​r​_​j​a​n​i​e​_​b​i​z​i​e​l​u.html [dostęp 6.11.2022]
 6. Lekarz, patriota, samorządowiec, bydgoszczanin – Jan Biziel / Łukasz Religa
  https://​www​.portalkujawski​.pl/​c​o​m​p​o​n​e​n​t​/​k​2​/​i​t​e​m​/​1​1​4​1​-​l​e​k​a​r​z​-​p​a​t​r​i​o​t​a​-​s​a​m​o​r​z​a​d​o​w​i​e​c​-​b​y​d​g​o​s​z​c​z​a​n​i​n​-​j​a​n​-​biziel [dostęp 7.11.2022]
 7. Jan Biziel
  https://​timenote​.info/​p​l​/​J​a​n​-​Biziel [dostęp 7.11.2022]
 8. Prawnik, lekarz, żołnierz, policjant – ojcowie wolnej Bydgoszczy
  https://​bydgoszcz​.wyborcza​.pl/​b​y​d​g​o​s​z​c​z​/​7​,​4​8​7​2​2​,​2​5​6​3​8​4​1​2​,​p​r​a​w​n​i​k​-​l​e​k​a​r​z​-​z​o​l​n​i​e​r​z​-​p​o​l​i​c​j​a​n​t​-​o​j​c​o​w​i​e​-​w​o​l​n​e​j​-​b​y​d​g​o​s​z​c​z​y​.​h​t​m​l​?​d​i​s​a​b​l​e​R​e​d​i​r​e​c​t​s=true [dostęp 7.11.2022]
 9. W tej kamienicy żyło dwóch patriotów. Jest po nich pamiątka / Katarzyna Skrzypiec
  https://bydgoszcz.tvp.pl/15517238/w‑tej-kamienicy-zylo-dwoch-patriotow-jest-po-nich-pamiatka [dostęp 7.11.2022]
 10. Swój do swego / APB
  https://​www​.bydgoszcz​.ap​.gov​.pl/​p​o​p​u​l​a​r​y​z​a​c​j​a​-​i​-​e​d​u​k​a​c​j​a​/​w​y​s​t​a​w​y​/​s​w​o​j​-​d​o​-​swego/ [dostęp 7.11.2022]
  Jan Biziel wśród założycieli polskiego Banku Dyskontowego S.A w Bydgoszczy.

Bazy danych

Jan Biziel / Biblioteka Jagiellońska // Baza Biogramów Idź do źródła [dostęp: 23.11.2022]

Patron
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Bydgoski tramwaj „Jan Biziel”

Wykazy publikacji dostępnych w wersji drukowanej

Artykuły z czasopism

 1. Biziel Jan [Wzm. biogr.] // Nowiny Społeczno-Lekarskie. – 1934, nr 9, s. 152, i
 2. Dr Jan Biziel : 60 rocznica śmierci / Henryk Kulpiński // Gazeta Pomorska. – 1994, nr 31, s.12
 3. Dr Jan Biziel (1858 – 1934) / (MS) // Gazeta Pomorska. – 2001, nr 83, s. 22
 4. 10 bydgoszczan XX wieku / opracował ANT // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 4, dod. Gazeta w Bydgoszczy, s. 5
 5. Ein Fall von Miltzexstirpation bei Leukëmie / Jan Biziel // Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. – 1885, T. XXI, nr 5 – 6, s. 579 – 583
 6. Hołd wyryty na tablicach / (ec) ; fot. Dariusz Bloch // Express Bydgoski. – 2014, nr 131, z dnia 07.06, s. 3
 7. Krew z krwi naszej / Witold Stankowski // Gazeta w Bydgoszczy. – 2000,nr 16, s. 5
 8. Lekarz, kupiec i powstańcy / Paulina Ziółkowska // Dziennik Bydgoszczy. – 2019, nr 19, s. 5
 9. Ocalić od zapomnienia / Janina Kłodzińska // Dziennik Bydgoszczy. – 2019, nr 19, s.4
 10. Pamięci doktora Biziela : bydgoszczanin z Wielkopolski / (MAW) // Gazeta Pomorska. – 2005, nr 240, dod. Album Bydgoski, s. 2
 11. Pierwsi bydgoscy kawalerowie Orderu Odrodzenia Polski / Janusz Kutta // Bydgoski Informator Kulturalny. ‑1996, nr 11, s. 66 – 67
 12. Pierwsi w mieście / Renata Niedźwiecka // Ilustrowany Kurier Polski. – 1996, nr 73, s. 5,9
 13. Skromny, wielki człowiek : Jan Biziel (1858 – 1934) / (HAS) // Gazeta Pomorska. – 2013, nr 260, dod. Album Bydgoski, z dnia 7.11, s. 11/I
 14. Słownik biograficzny / oprac. (MAW) // Gazeta Pomorska. – 2005, nr 228, dod. Album Bydgoski, s.1
 15. Wielkopolanie ojcami polskich Kujaw Zachodnich : ludzie niepospolici / Hanka Sowińska // Gazeta Pomorska. – 2020, nr 13, z dnia 17.01, s. 21
 16. Znajomi z ulicy : Jan Biziel // Express Bydgoski. – 2014, nr 258, dod. „Gazeta Niepodległa“, z dnia 06.11, s. 3

Książki:

 1. Bydgoskie obrazki / Marek K. Jeleniewski. – Bydgoszcz : Margrafsen, 2006. – S. 163 – 168 : Generał Józef Dowbor-Muśnicki w Bydgoszczy
  Doktor Jan Biziel wita gen. Dowbor – Muśnickiego w Bydgoszczy 22.01.1920 r.
 2. Bydgoski Słownik Biograficzny / Stanisław Błażejewski, Janusz Kutta, Marek Romaniuk. – T. 2 : Bydgoszcz, 1995. – S. 35 – 37 : Jan Biziel
 3. Bydgoszczanie XX wieku / pod. red. Józefa Herolda. – Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy Świadectwo, 2000. – S. 18 – 21 : Jan Biziel
 4. Dr Jan Biziel : 1858 – 1934 . – [Bydgoszcz] : [Urząd Miasta], [po 2010]. – 11 s.
 5. Historia towarzystw lekarskich w regionie kujawsko-pomorskim / Zygmunt Mackiewicz. – Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, [2010]. – 74 s. ; il.
 6. Obywatele honorowi miasta Bydgoszczy : (1920 – 1939) / Janusz Kutta. – Bydgoszcz : nakład autora, 1992. – S.12 : Jan Biziel
 7. Od warsztatu balwierskiego do szpitala klinicznego : z kart historii bydgoskiego lecznictwa / Mieczysław Boguszyński. – Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 2008. – S. 79 – 88 : Polscy lekarze w pruskiej Bydgoszczy
  O działalności dr. Biziela m.in. w polskich organizacjach społecznych. Zawiera portret.
 8. Osieczna i jej dzieje / Stanisław Jędraś. – Osieczna : Urząd Miasta i Gminy, 2013. – 496 s.
 9. Patroni bydgoskich ulic / Rajmund Kuczma. – Cz. 2 : Południowe osiedla miasta. – Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 1997. – S. 17 : Doktor medycyny Jan Biziel : działacz narodowy i społeczny ; il.
  Zawiera reprodukcje portetów J. Biziela autorstwa Jerzego Rupniewskiego.
 10. Polska Bydgoszcz…” w dokumencie archiwalnym / oprac. i red. Stanisław Błażejewski, Marek Romaniuk. – Bydgoszcz : Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 2019
  Zawiera liczne dokumenty z posiedzeń Rady Ludowej na Miasto Bydgoszcz i Przedmieścia sygnowane przez Jana Biziela oraz opis uroczystości powitania gen. Dowbór-Muśnickiego w Bydgoszczy 22 – 01.1920 r, podczas którego głos zabrał Jan Biziel. Załączono również fotografię przedstawiającą przemawiającego dr. Biziela.
 11. Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie / Tadeusz Brzeziński. – Warszawa : Retro-Art., 1999. – S. 379
 12. Słownik lekarzy ziemi kościańskiej / Henryk Florkowski. – Kościan : nakł. autora, 1995. – S. 40 – 41
 13. Sześć wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy : od miłosiernych uczynków do instytucji zdrowia publicznego / Walentyna Krystyna Korpalska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. – S. 205 – 206 : Doktor Jan Biziel
 14. Wierni macierzy” : bydgoszczanie w Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919 / Małgorzata Hojka. – Bydgoszcz Miejski Komitet Ochrony pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy. – S.14 : Jan Biziel
 15. Zrzucić kajdany : powrót Bydgoszczy do macierzy w 1920r. / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa : Agencja Wydawnicza CB. – s. 99 : Jan Biziel

Filmografia:

 1. Jan Biziel – Patroni bydgoskich tramwajów // Serwis YouTube​.com » Przejdź do filmu
 2. Stefan Pastuszewski o roku Jana Biziela // Serwis YouTube​.com » Przejdź do filmu
 3. Znani Nieznani : Jan Biziel // Serwis YouTube​.com » Przejdź do filmu

Audycje radiowe:

Tablice upamiętniające Jana Biziela i Alojzego Stryszyka / Tajemnice regionu – 2020.01.20 / Elżbieta Rupniewska z dn. 20.01.2020
O ludziach, którzy przejmowali miasto z rąk niemieckich: Melchior Wierzbicki, Jan Maciaszek, Jan Biziel i inni.

Rękopisy:

Przemówienie dr. Biziela b. prezesa Rady Ludowej z okazji 10-lecia wyzwolenia Bydgoszczy [Rękopis] / Jan Biziel. – Bydgoszcz, 1930. – 3 k. Dokument dostępny w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Quiz

Można sprawdzić swoją wiedzę i refleks w okienku poniżej lub skorzystać z łącza, które otwiera nowe okno/kartę, aby uzyskać dostęp do opcji zmiany języka i formy quizu.