Euro­pejski Dzień Języków 2020

Euro­pejski Dzień Języków 2020

Biblio­teka zaprasza do wspól­nego świę­to­wania języ­ko­wego bogactwa Europy. Dołącz do 800 milionów Euro­pej­czyków cele­bru­ją­cych ponad 200 języków euro­pej­skich, 24 języki urzę­dowe UE, około 60 języków regio­nal­nych oraz liczne dialekty podczas Euro­pej­skiego Dnia Języków!

Prezen­tacja: Tomasz Szulc, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Główne cele tego wyjąt­ko­wego święta dosko­nale reali­zują dewizę Unii Euro­pej­skiej – „Zjed­no­czona Europa w różno­rod­ności”. Z jednej strony obchody zwra­cają uwagę na różno­rod­ność języ­kową oraz kultu­rową państw euro­pej­skich jako wartości, które powin­niśmy pielę­gnować i dzięki którym możemy osią­gnąć większe zrozu­mienie pomiędzy naro­dami. Z drugiej zaś podkre­ślają znaczenie wielo­ję­zycz­ności we współ­cze­snym świecie, bo to właśnie dzięki niej możemy poro­zu­miewać się i komu­ni­kować bez granic w jednej, wspólnej Europie. Dzień ten zachęca również do nauki języków obcych przez całe życie, nie tylko w trybie edukacji szkolnej, ale także poza nim – na potrzeby kariery zawo­dowej, czy też dla własnej przyjemności.