Obchody Dnia Mariana Rejew­skiego 2020

Obchody Dnia Mariana Rejew­skiego 2020

W piątek (25.09) o godz. 11.00 przed budyn­kiem Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy rozpo­częła się cere­monia zwią­zana z 115. rocz­nicą urodzin Mariana Rejew­skiego. Uroczy­stość zaszczy­cili swoją obec­no­ścią Poseł RP Jan Szopiński i Wice­mar­szałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Zbigniew Ostrowski. Wśród zapro­szo­nych gości były poczty sztan­da­rowe ze szkół noszą­cych imię Mariana Rejew­skiego – z Białych Błot i Bydgoszczy oraz przed­sta­wi­ciele władz miasta i placówek oświatowych.

Dąb Pamięci Mariana RejewskiegoDyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej Ewa Pronobis-Sosnowska odczy­tała list od pani Janiny Sylwe­strzak, córki wybit­nego kryp­to­loga, w którym m.in. podzię­ko­wała za inicja­tywę dbania o pamięć o zasłu­gach jej ojca.

Głównym elementem programu było wkopanie Dębu Pamięci Mariana Rejew­skiego w obec­ności wszyst­kich zebra­nych uczest­ników na skwerze przed budyn­kiem biblio­teki. Następnie odbył się wykład pułkow­nika Jerzego Lelwica z Muzeum Wojsk Lądo­wych w Bydgoszczy. Towa­rzy­szyła mu promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”, której egzem­plarz otrzymał każdy uczestnik imprezy. Zwień­cze­niem rocz­ni­co­wych obchodów był tort urodzinowy.

Ze względów na ogra­ni­czenia wyni­ka­jące z epidemii obchody Dnia Mariana Rejew­skiego zapla­no­wano na dwa dni. W sobotę (26.09) w biblio­tece przy­go­to­wano dla miesz­kańców Bydgoszczy wiele atrakcji: szachy plene­rowe, pokój zagadek, gry logiczne, wykład o Rejew­skim. Każdy uczestnik również otrzymał wzno­wienie publi­kacji o kryp­to­logu, mate­riały promo­cyjne oraz mógł poczę­stować się tortem i grochówką.

Uroczy­stość została przy­go­to­wana w ramach projektu reali­zo­wa­nego przez dzia­ła­jące przy biblio­tece Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty, dzięki wsparciu Fundacji PZU SA i Fundacji PGNiG im. Igna­cego Łuka­sie­wicza oraz Fundacji Immo.

Foto­re­lacja