Dzień Głośnego Czytania

Dzień Głośnego Czytania

Dziś obcho­dzimy Dzień Głośnego Czytania. Zachę­camy do czytania na głos, gdyż przy­nosi ono wiele korzyści, o których warto ciągle przypominać.

Oto jak działa czytanie na głos:

  1. Głośne czytanie poprawia samo­po­czucie, np. czytanie chorej osobie przy­spiesza jej rekon­wa­le­scencję i zachęca do podjęcia aktywności.
  2. Rozwija wyobraźnię i wspo­maga koncen­trację. Pogłębia wiedzę.
  3. Głośne czytanie zwalcza nieśmia­łość. Jeśli jesteś nieśmiały, w poko­naniu lęku przed nawią­za­niem nowej znajo­mości może ci pomóc głośne czytanie samemu sobie. Uczy pano­wania nad głosem, możesz zmie­niać jego barwę i ton, przy­pi­sując je różnym boha­terom. Możesz dopa­sować ton głosu do swojego nastroju. To także dobre ćwiczenie na rozpo­zna­wanie własnych emocji.
  4. Głośne czytanie rozluźnia ciało. Sprawia, że w deli­katne wibracje wpada całe ciało, co rozluźnia mięśnie i ścięgna. To jak masaż od wewnątrz. Może pomóc np. w napię­cio­wych bólach karku czy głowy.
  5. Głośne czytanie dotlenia. Czytanie na głos (szcze­gólnie ze zmienną into­nacją) podobnie jak śmiech powo­duje, że poprawia się krążenie, co pociąga za sobą dotle­nienie i lepszą pracę m.in. serca, płuc i mięśni.
  6. Głośne czytanie pomaga zwal­czać ból. Poprzez pobu­dzanie krążenia wspo­maga rozluź­nienie mięśni. To prowadzi do złago­dzenia napięcia i bólu. Odciąga także myśli od bólu.
  7. Głośne czytanie chroni mózg. Wyniki badań mózgu wska­zują, że czytanie zdań lub słów na głos uaktywnia trzy różne ośrodki w mózgu.
  8. Głośne czytanie zwiększa zasób słów. Amery­kanin Jim Trelease, autor książek porad­ni­ko­wych o roli czytania dzie­ciom, twierdzi, że codzienne głośne czytanie dzie­ciom tych samych histo­ryjek zwiększa ich zasób słów nawet o 40 proc. w porów­naniu z dziećmi, którym rodzice nie czytają.
  9. Głośne czytanie pobudza układ odpor­no­ściowy. By chronić się przed infek­cjami, należy wzmac­niać odpor­ność. Można to robić, śmiejąc się. Osoby, które często się śmieją, mają bardziej aktywne komórki układu odpor­no­ścio­wego zwane natu­ral­nymi zabój­cami. To zwiększa ich zdol­ność do walki z choro­bami. Czytaj więc na głos rodzinie czy znajomym śmieszne frag­menty znale­zione w książce lub gazecie. Pośmie­jesz się dwa razy.
  10. Głośne czytanie pomaga uspo­koić rytm serca. Czytanie to też melo­dyka języka. Rytm, tempo, harmonia. Czytając powoli rytmicznym i spokojnym głosem, uspo­ka­jamy oddech i wyci­szamy tętno – redu­ku­jemy poziom stresu, który jest obecny w naszym życiu na co dzień.

W Biblio­tece orga­ni­zu­jemy spotkania z głośnym czyta­niem dla osób niewi­do­mych i niedo­wi­dzą­cych. Wycho­dzimy również z ofertą do Domu Dzien­nego Pobytu „Senior”. Na razie wszystkie zajęcia są zawie­szone. Mamy nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Prosimy zaglądać na naszą stronę. Serdecznie zapraszamy!

Opra­co­wała Mariola Burak – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy