E-edu­kacja i tech­no­logie infor­ma­cyjne

E-edu­kacja i tech­no­logie infor­ma­cyjne

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych i arty­kułów z cza­so­pism (2008 – 2018) opra­co­wane na pod­stawie zbiorów PBW w Byd­goszczy. Pobierz plik pdf 361 KB