Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

8 listopada 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klasy VI ze Szkoły Podsta­wowej nr 15 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Prowa­dząca zajęcia wyjaśniła, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moralnych, a gdy łamane są wartości takie jak uczciwość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słuchały czytanego przez nauczy­ciela opowia­dania, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywiołowo włączały się w dyskusję.