Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

8 listo­pada 2017 r. gościli w Biblio­tece ucznio­wie klasy VI ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 15 w Bydgosz­czy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”: Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Prowa­dząca zajęcia wyjaśniła, że szacu­nek jest funda­men­tem wszyst­kich innych warto­ści moral­nych, a gdy łamane są warto­ści takie jak uczci­wość czy odpowie­dzial­ność, świad­czy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czyta­nego przez nauczy­ciela opowia­da­nia, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywio­łowo włączały się w dysku­sję.

Print Friendly, PDF & Email