Zajęcia eduka­cyjne „W ciemności“

Zajęcia eduka­cyjne „W ciemności“

W biblio­tece gości­liśmy grupę uczniów z Centrum Edukacji Montes­sori. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach eduka­cyj­nych „W ciemności”, przy­go­to­wa­nych w ramach edukacji włącza­jącej „Poznajmy się”. Spotkanie było okazją do poznania i zrozu­mienia potrzeb osób z niepeł­no­spraw­no­ścią wzrokową oraz przed­sta­wienia przed­miotów ułatwia­ją­cych codzienne funk­cjo­no­wanie. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z wybranymi tekstami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autorstwa Agnieszki Kossow­skiej, które pomagają w zdobyciu wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mieniu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budowaniu wzajem­nych relacji.
Projekt został opra­co­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierunków reali­zacji polityki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2017/2018 – Podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szkołach i placów­kach systemu.