Zajęcia dla senio­rów

Zajęcia dla senio­rów

Biblio­teka oferuje zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszyst­kich osób zainte­re­so­wa­nych propo­no­waną tematyką.

Aktualna oferta (w roku szkol­nym 2017/2018):

I. Kurs kompu­te­rowy dla senio­rów

Program kursu obejmuje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści progra­mowe:
Budowa kompu­tera
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­ma­cji – 1 x 45 minut
Praca w środo­wi­sku Windows
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut
2. Analiza zasobów kompu­tera w oparciu o „Mój kompu­ter”- 1 x 45 minut
3. Zarzą­dza­nie plikami i folde­rami – zapisy­wa­nie pliku na dysku, kopio­wa­nie i wkleja­nie plików, usuwa­nie plików, kopio­wa­nie plików na wybrany nośnik infor­ma­cji – 1 x 45 minut
Edytor tekstu
1. Budowa i działa­nie klawia­tury – funkcje klawia­tury w edyto­rach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut
2. Ogólne zasady redago­wa­nia tekstów – pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wa­nia i redago­wa­nia tekstów: czcionka, akapit, numera­cja stron, obramo­wa­nie itd. – 2 x 45 minut
Inter­net jako narzę­dzie zdoby­wa­nia i wymiany infor­ma­cji
1. Budowa i zasto­so­wa­nie sieci Inter­net – przeglą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut
2. Sposoby wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji w Inter­ne­cie – portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut
3. Założe­nie skrzynki poczto­wej – 2 x 45 minut
4. Inne sposoby komuni­ko­wa­nia przez Inter­net – komuni­ka­tory inter­ne­towe, założe­nie konta Gadu Gadu  – 1 x 45 minut
Cele zajęć:
 pozna­nie podsta­wo­wych pojęć związa­nych z użytko­wa­niem kompu­tera;
 opano­wa­nie umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się oprogra­mo­wa­niem syste­mo­wym i użytko­wym;
 aktywi­zo­wa­nie senio­rów poprzez ćwicze­nie umysłu i zdoby­wa­nie nowych umiejęt­no­ści;
 wdraża­nie do posze­rza­nia swojej wiedzy poprzez korzy­sta­nie z litera­tury infor­ma­tycz­nej;
 dostrze­ga­nie korzy­ści i zagro­żeń związa­nych z rozwo­jem techniki kompu­te­ro­wej.

II. Kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regular­nych, cotygo­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zajęciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­ja­nia umiejęt­no­ści mówie­nia. Każde spotka­nie poświę­cone jest wprowa­dza­niu i utrwa­la­niu zwrotów, wyrażeń, słownic­twa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych dotyczą­cych nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

-przed­sta­wia­nie się, powita­nia, pożegna­nia,
-nazwy i liczby,
-zadawa­nie pytań, udzie­la­nie odpowie­dzi,
-słownic­two związane z rodziną, zawodami,
-codzienne czynno­ści, obowiązki, praca, dni tygodnia, rutyna,
-czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
-mój dom, moje miasto, słownic­two –wyposa­że­nie domu,
-określe­nie położe­nia, ruch drogowy, komuni­ka­cja miejska,
-pogoda, czas teraź­niej­szy Present Counti­nu­ous,
-w restau­ra­cji, nazwy posił­ków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
-czasow­nik can i wyraże­nie would you like,
-wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
-w czasie podróży, na lotni­sku, na dworcu, wakacje,
-określe­nie miejsc góry, rzeka itp. określe­nia czasu i godziny,
-czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ni­ków podsta­wo­wych kompe­ten­cji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyraże­nia niezbędne w podsta­wo­wej komuni­ka­cji w języku angiel­skim w różnych sytuacjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozumie­nie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i przewi­dy­wal­nych kontek­stach.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Krawczyk
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16

Print Friendly, PDF & Email