Wizyta w Przed­szkolu nr 11

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

W ramach działal­no­ści Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek kolejny raz mieli­śmy przyjem­ność gościć w Przed­szkolu nr 11 w Bydgosz­czy promu­jąc wśród najmłod­szych głośne czyta­nie. W dniu 9 listo­pada br. dla grupy trzy i cztero­lat­ków przygo­to­wa­ły­śmy spotka­nie na temat książki Wandy Chotom­skiej „Pięciop­siaczki”. Po krótkiej rozmo­wie z dziećmi na temat książki i biblio­teki przeczy­ta­ły­śmy kilka fragmen­tów „Pięciop­siacz­ków”, a następ­nie dzieci wykony­wały ilustra­cje do przeczy­ta­nego utworu. Spotka­nie było bardzo udane, dzieci specjal­nie dla nas zaśpie­wały piosenkę „Jesień”. Każde dziecko na zakoń­cze­nie otrzy­mało drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabow­ska-Janowiak

Print Friendly, PDF & Email