Nowości w Akade­mii Gier Logicz­nych

Nowości w Akade­mii Gier Logicz­nych

Akade­mia Gier Logicz­nych wzboga­ciła się o 5 nowych gier o warto­ści 400 złotych dzięki pozyska­niu sponsora, firmy Rebel​.pl, która przeka­zała je biblio­tece nieod­płat­nie. Są one wykorzy­sty­wane na zajęciach prowa­dzo­nych przez nauczy­ciela biblio­te­ka­rza Ewę Bielską, z wykształ­ce­nia matema­tyka. Spotka­nia w Akade­mii Gier Logicz­nych cieszą się dużym zainte­re­so­wa­niem. Ucznio­wie ze skupie­niem, a częściej z uśmie­chami na twarzach i bez stresu, ćwiczą kompe­ten­cje matema­tyczne, pamięć, spostrze­gaw­czość i logiczne myśle­nie.

Print Friendly, PDF & Email