Nowości w Aka­demii Gier Logicz­nych

Nowości w Aka­demii Gier Logicz­nych

Aka­demia Gier Logicz­nych wzbo­ga­ciła się o 5 nowych gier o war­tości 400 złotych dzięki pozy­skaniu spon­sora, firmy Rebel​.pl, która prze­ka­zała je biblio­tece nie­od­płatnie. Są one wyko­rzy­sty­wane na zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez nauczy­ciela biblio­te­karza Ewę Bielską, z wykształ­cenia mate­ma­tyka. Spo­tkania w Aka­demii Gier Logicz­nych cieszą się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Uczniowie ze sku­pie­niem, a czę­ściej z uśmie­chami na twa­rzach i bez stresu, ćwiczą kom­pe­tencje mate­ma­tyczne, pamięć, spo­strze­gaw­czość i logiczne myślenie.