Nowości na półce – styczeń 2018

Nowości na półce – styczeń 2018

Mutyzm : zagad­nie­nia teorii i praktyki / Anna Skoczek. – Kraków : Akade­mia Ignatia­num : Wydaw­nic­two WAM, 2017.
Sygn. 162565

Książka jest monogra­fią zasłu­gu­jącą na baczną uwagę prakty­ków i teore­ty­ków logope­dii, psycho­lo­gii i pedago­giki oraz studen­tów tych kierun­ków. W opraco­wa­niu została wyłożona autor­ska metoda inter­pre­ta­cji i terapeu­tycz­nego postę­po­wa­nia (w aspek­cie poznaw­czym, diagno­stycz­nym i rewali­da­cyjno-leczni­czym) z mutyzmem – zaburze­niem rozwo­jo­wym i komuni­ka­cyj­nym trudnym takso­no­micz­nie, defini­cyj­nie, diagno­stycz­nie i terapeu­tycz­nie, gdyż wymaga­ją­cym proce­dur inter- i trans­dy­scy­pli­nar­nych. Zostały w monogra­fii wprowa­dzone w sposób ustruk­tu­ry­zo­way liczne terminy i pojęcia należące do przestrzeni logope­dii jako nauki, ale czerpiące z osiągnieć m.in. psychia­trii dziecię­cej, psycho­lo­gii klinicz­nej, pedago­giki specjal­nej i terapeu­tycz­nej.

Z recen­zji dra hab. prof. UP Mirosława Micha­lika

 


Niezwy­czajni ludzie : nowe spojrze­nie na autyzm / Barry M. Prizant, Tom Fields-Meyer ; przekład Joanna Bilmin-Odrowąż
. – Kraków ; Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2017.
Sygn. 162567

Obowiąz­kowa lektura dla rodzi­ców, nauczy­cieli, terapeu­tów i opieku­nów osób z autyzmem.
Umożli­wia spojrze­nie na świat ludzi ze spektrum autyzmu od wewnątrz, zapew­nia współ­czu­jącą, głęboką perspek­tywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu specja­li­stów i człon­ków rodziny, ukazu­jąc autyzm nie jako strasz­liwą niepeł­no­spraw­ność, lecz jako niezwy­kły wymiar człowie­czeń­stwa. Na książkę składają się inspi­ru­jące histo­rie będące rezul­ta­tem 40-letniego doświad­cze­nia dr. Prizanta, zdoby­tego podczas pracy na uniwer­sy­te­tach, w szkołach, szpita­lach oraz świad­cze­nia usług w ramach prywat­nej praktyki.

Mistrzow­ski traktat postu­lu­jący niezbędne zmiany w naszym postrze­ga­niu osób z autyzmem oraz udzie­la­niu im pomocy. To lektura dla rodzi­ców i wszyst­kich świad­czą­cych profe­sjo­nalne usługi osobom z poważ­nymi niepeł­no­spraw­no­ściami – nie tylko tym z autyzmem. Mam nadzieję, że ta wyjąt­kowa książka przynie­sie zmianę myśle­nia i praktykę zgodną z jej założe­niami”.
dr David E. Yoder, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Wyższa Szkoła Medyczna Uniwer­sy­tetu Karoliny Północ­nej, Chapel Hill

Jest to najbar­dziej przepeł­niona empatią i głęboką mądro­ścią książka o autyzmie, jaką do tej pory przeczy­ta­łem. Empatyczna i mądra publi­ka­cja o byciu człowie­kiem. Nie da się przece­nić przemie­nia­ją­cej mocy tej książki: otwiera serce, posze­rza zakres widze­nia tam, gdzie panowała tylko mgła, i inspi­ruje do głębo­kiego spojrze­nia na coś, co wywoły­wało jedynie odruchową reakcję”.
Rabin Bradley Shavit Artson, Amery­kań­ski Uniwer­sy­tet Żydow­ski

 

Pedeu­to­lo­gia : kontek­sty, dylematy, impli­ka­cje / Krystyna Duraj-Nowakowa. – Kraków : Akade­mia Ignatia­num : Wydaw­nic­two WAM, 2016.
Sygn. 162573, 162574p

Prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa przed­kłada w książce wyniki całościo­wych i syste­ma­tycz­nie aktuali­zo­wa­nych, rozle­głych studiów litera­tu­ro­wych oraz empirycz­nych poszu­ki­wań argumen­tów i wyjaśnień dla rozstrzy­ga­nia proble­mów obecnych w trzech wybra­nych obsza­rach tematycz­nych współ­cze­snej pedago­giki i pedeu­to­lo­gii:
1.Całościowe kontek­sty teore­tyczno-episte­mo­lo­giczne oraz metodo­lo­giczne pedago­giki i pedeu­to­lo­gii
2.Dylematy i rozterki profe­sji nauczy­ciela i pedagoga akade­mic­kiego
3.Implikacje teore­tyczno-wdroże­niowe wypro­wa­dzone z analiz i inter­pre­ta­cji w całej książce.

Ambiwa­lentne postrze­ga­nie, stawia­nie i komen­to­wa­nie proble­mów przez Autorkę może otwie­rać konsy­tu­acje, czyli przestrze­nie dla nowych dysku­sji i własnych reflek­sji czytel­ni­ków nad pedeu­to­lo­gią. Może więc także stymu­lo­wać do formu­ło­wa­nia nowszych zagad­nień na szersze tematy pedago­gicz­nych kontek­stów. Może również pomóc w pielę­gno­wa­niu dobrych trady­cji pedeu­to­lo­gii, utrzy­ma­nych między jej wizjami techno­lo­giczną a humani­styczną. Istotne jest także podej­mo­wa­nie przez Autorkę nieła­twych, bieżą­cych kwestii i podkre­śla­nie szans koniecz­nych zmian prospek­tyw­nych.
Monogra­fia, opraco­wana w formie scalo­nych esejów, jest adreso­wana do adeptów pedago­giki, głównie do studen­tów trzeciego stopnia studiów, czyli dokto­ran­tów – jako poten­cjal­nych kandy­da­tów na pedago­gów naukowo i zawodowo uprawia­ją­cych dydaktykę/pedagogikę szkoły wyższej i pedeu­to­lo­gię. Jest ona kiero­wana także do osób zainte­re­so­wa­nych kwestiami związa­nymi z przygo­to­wa­niem akade­mic­kim i pracą zawodowo-naukową nauczy­cieli i pedago­gów w okresie kolej­nych (po 1999 r.), radykal­nych zmian progra­mo­wych i struk­tu­ral­nych systemu szkol­nic­twa.


Rozwój nauczy­ciela : od wczesnej do późnej dorosło­ści / redak­cja naukowa Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagiel­ska
. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza „Impuls“, 2016.
Sygn. 162590

Książka Rozwój nauczy­ciela – od wczesnej do późnej dorosło­ści podej­muje zagad­nie­nia specy­fiki pracy nauczy­ciela przez pryzmat jego profe­sjo­na­li­zmu i rozwoju zawodo­wego. Szkolna rzeczy­wi­stość ujęta w formal­no­prawne ramy wyzna­cza każdemu nauczy­cie­lowi konkretne funkcje i zadania. Anali­zu­jąc te najbar­dziej aktualne, można powie­dzieć, że prefe­ruje się model nauczy­ciela o rozsze­rzo­nym profilu zawodo­wym i otwar­tym podej­ściu do wykony­wa­nych zadań. Aby im sprostać, nauczy­ciel musi ustawicz­nie się dosko­na­lić, rozwi­jać, podda­wać reflek­sji codzienną rzeczy­wi­stość i szukać nowych rozwią­zań. A robi to po, aby łatwiej wchodzić w sytuacje eduka­cyjne, które z jednej strony są oczywi­ste, a z drugiej – jeszcze nieznane. Zmienia­jące się sytuacje zawodowe stawiają nauczy­cieli przed koniecz­no­ścią ciągłego uczenia się nowych zacho­wań.

Rozpo­zna­nie kierunku rozwoju zawodo­wego i osobi­stego, rozumie­nia profe­sjo­na­li­zmu i dominu­ją­cych tenden­cji są dla nauczy­cieli podstawą do wdraża­nia nowych koncep­cji eduka­cji, dokształ­ca­nia i dosko­na­le­nia. Wielość podej­mo­wa­nych analiz pozwo­liła na przyję­cie w układzie książki trzech głównych dysku­syj­nych odsłon, które koncen­trują się wokół nastę­pu­ją­cych zagad­nień:
I. Kariera zawodowa nauczy­ciela
II. Jakość pracy i życia nauczy­cieli – średnia dorosłość
III. Aktyw­ność i rozwój emery­to­wa­nych nauczy­cieli

Współ­cze­sna eduka­cja : wielo­płasz­czy­zno­wość zadań / redak­cja naukowa Joanna Skibiń­ska i Justyna Wojcie­chow­ska. – Kraków : Wydaw­nic­two Libron – Filip Lohner, copyri­ght 2016.
Sygn. 162599

[…] do rąk czytel­ni­ków trafia książka stano­wiąca efekt zbioro­wej pracy kilku­na­stu autorów, w większo­ści pracow­ni­ków naukowo-dydak­tycz­nych różnych uczelni, ale i prakty­ków, którzy podjęli namysł nad wielo­płasz­czy­zno­wo­ścią zadań współ­cze­snej eduka­cji. Z punktu widze­nia dydak­tycz­nej idei wzajem­nego przeni­ka­nia się myśli nauko­wej oraz rozwią­zań i wdrożeń praktycz­nych, wycho­dząc naprze­ciw koniecz­no­ści współ­pracy i współ­dzia­ła­nia wszyst­kich podmio­tów uczest­ni­czą­cych w organi­za­cji i przebiegu procesu kształ­ce­nia (zarówno w warstwie reflek­sji nauko­wej, jak i reali­za­cyj­nej), podję­cie tej proble­ma­tyki należy uznać za cenne i uzasad­nione.
Fragment recen­zji prof. nadzw. dr hab. Anny Karpiń­skiej

Monogra­fia […] sygna­li­zuje najistot­niej­sze zagad­nie­nia współ­cze­snej eduka­cji, które odpowied­nio odczy­tane przez reflek­syj­nego czytel­nika – składają się na obraz kierun­ków jej rozwoju […]. Tytuł monogra­fii […] zwraca uwagę na fakt, że współ­cze­sna eduka­cja – po pierw­sze – impli­kuje wielość zadań, a może nawet trafniej­sze byłoby tu słowo „wyzwań”, po wtóre – uwikłana jest w wiele różno­rod­nych kontek­stów. Te dwie okolicz­no­ści stwarzają […] szero­kie pole do podej­mo­wa­nia tematyki rozwa­żań […], co w rezul­ta­cie zaowo­co­wało warto­ściową pozycją na rynku współ­cze­snych prac pedago­gicz­nych.
Fragment recen­zji prof. nadzw. dr. hab. inż. Janusza Morbit­zera

 

Współ­cze­sne modele i strate­gie resocja­li­za­cji / redak­cja naukowa Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezier­ska, Małgo­rzata Piecho­wicz. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162600, 162601

Każdy w swoim życiu styka się ze zjawi­skami patolo­gii społecz­nej. Warto zauwa­żyć, że istnieje szereg publi­ka­cji koncen­tru­ją­cych się wyłącz­nie na teore­tycz­nych zagad­nie­niach. Niniej­sza książka jest próbą zbudo­wa­nia pomostu pomię­dzy teorią a praktyką resocja­li­za­cyjną. Zakłada wskaza­nie nowych kierun­ków badaw­czych i metodycz­nych.

Publi­ka­cja skiero­wana jest do osób, które chcą się dowie­dzieć, jak umiejęt­nie łączyć teorię z praktyką, aby skutecz­nie osiągać zamie­rzone cele wycho­waw­cze, terapeu­tyczne i resocja­li­za­cyjne. Czytel­nicy dowie­dzą się, jakie są współ­cze­sne tenden­cje w resocja­li­za­cji oraz jakie dylematy pojawiają się w pracy wycho­waw­czej. Obok pracow­ni­ków insty­tu­cji podej­mu­ją­cych działa­nia na rzecz osób narusza­ją­cych normy społeczne i ich rodzin publi­ka­cja, ze względu na opisy­wane badania naukowe, zainte­re­suje również badaczy tych zagad­nień.

Książka prezen­tuje nowator­skie spojrze­nie na zagad­nie­nia dotyczące resocja­li­za­cji. Celem publi­ka­cji jest opisa­nie modeli resocja­li­za­cyj­nych oraz praktycz­nych strate­gii przydat­nych w pracy resocja­li­za­cyj­nej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pozna­nie przed­sta­wio­nych w niej treści sprawi, że czytel­nicy z większą odwagą i pewno­ścią będą rozwią­zy­wać problemy w obsza­rze zjawisk patolo­gii społecz­nej. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzy­sty­wać dla siebie oraz innych, poznają wiele nowych i intere­su­ją­cych sposo­bów rozumie­nia inter­wen­cji resocja­li­za­cyj­nych. Jedno­cze­śnie będą mogli również uniknąć wielu konflik­tów, dzięki czemu poczują się lepiej i zaczną pewniej wykony­wać swoją pracę.

Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji kreato­rem środo­wi­ska eduka­cyj­nego dziecka / pod redak­cją Elżbiety Płócien­nik, Doroty Radzi­kow­skiej. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162685, 162686

Przeka­zy­wana do rąk Czytel­nika książka to kolejny tom podej­mu­jący tematykę nauczy­ciela wczesnej eduka­cji (seria „Wczesna Eduka­cja”) pod redak­cją pracow­ni­ków Katedry Pedago­giki Wieku Dziecię­cego Uniwer­sy­tetu Łódzkiego. W każdej kolej­nej publi­ka­cji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym proble­mem dotyczą­cym podmiotu badań – nauczy­ciela wczesnej eduka­cji. W prezen­to­wa­nym tomie koncen­trują się na anali­zie i opisie, organi­zo­wa­nego przez nauczy­ciela, środo­wi­ska eduka­cyj­nego sprzy­ja­ją­cego uczeniu się dzieci. Podej­mują próbę nie tylko prezen­ta­cji, lecz także wyzna­cze­nia kierunku rozwoju alter­na­tyw­nych sposo­bów, które mają prowa­dzić do pożąda­nych zmian w eduka­cji przed­szkol­nej i wczesnosz­kol­nej, umożli­wia­ją­cych urzeczy­wist­nia­nie postu­latu stymu­lo­wa­nia wszech­stron­nego rozwoju dziecka.

W tej samej serii ukazały się publi­ka­cje: Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji wobec zmian społeczno-kultu­ro­wych (red. Wiesława Leżań­ska, Aleksan­dra Feliniak) oraz Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji. Rozwi­ja­nie kompe­ten­cji zawodo­wych (red. Wiesława Leżań­ska, Dorota Radzi­kow­ska).

Ocena pracy nauczy­ciela i dyrek­tora od 1 stycz­nia 2017 r. : praktyczne porady, zasady postę­po­wa­nia i wzory dokumen­tów / [autorzy Michał Kowal­ski, Dariusz Dwojew­ski, Dariusz Skrzyń­ski]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­ni­cza – Wydaw­nic­two Wiedza i Praktyka, copyri­ght 2017.
Sygn. 162690

Publi­ka­cja stanowi omówie­nie zasad ocenia­nia nauczy­ciela i dyrek­tora po 1 stycz­nia 2017 r. Wyjaśnia na 22 przykła­dach poszcze­gólne etapy proce­dury oceny pracy z podaniem elemen­tów które uległy modyfi­ka­cji. Wskazuje różnice w ocenie nauczy­ciela i dyrek­tora. Uwzględ­nia fakt, że nastą­piła zmiana podmiotu dokują­cego oceny dyrek­tora i odwołuje się do nowego rozpo­rzą­dze­nia w sprawie oceny. Omawia konse­kwen­cje kadrowo-płacowe uzyska­nia określo­nej noty. Całość dopeł­nia 16 wzorów dokumen­tów do wykorzy­sta­nia.

Oświata i wycho­wa­nie jako zadanie publiczne gmin : czynniki wpływa­jące na efektyw­ność wydat­ków budże­to­wych / Aneta Kaczyń­ska. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162692

Publi­ka­cja stanowi komplek­sową analizę problemu pomiaru efektyw­no­ści wydat­ków budże­to­wych gmin na oświatę i wycho­wa­nie oraz określe­nie czynni­ków na nią wpływa­ją­cych. Ponadto w książce przed­sta­wiono zagad­nie­nia dotyczące zmienia­ją­cego się prawa oświa­to­wego ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem reformy systemu oświaty w 2017 r., źródeł finan­so­wa­nia zadań oświa­to­wych i wycho­waw­czych oraz związa­nych z nimi wydat­ków, a także przyto­czono liczne przykłady wniosków z badań ze świato­wej litera­tury przed­miotu. Publi­ka­cja zainte­re­suje zarówno naukow­ców zajmu­ją­cych się tą tematyką, jak i decyden­tów samorządu teryto­rial­nego. Zapro­po­no­wane ujęcie wskaza­nego, złożo­nego zagad­nie­nia badaw­czego stanowi bowiem propo­zy­cję dla stworze­nia narzę­dzia anali­tycz­nego, które może być zaimple­men­to­wane w polskich samorzą­dach.

Z uwagi na zawiło­ści i częste zmiany polskiego systemu oświaty i wycho­wa­nia i jego finan­so­wa­nia ze źródeł publicz­nych na szcze­blu samorzą­do­wym w połącze­niu z proble­mami badania efektyw­no­ści wydat­ko­wa­nia tych środków podjęta tematyka odzna­cza się wysokim stopniem trudno­ści. Samo podję­cie i realne wykona­nie badania efektyw­no­ści wydat­ków publicz­nych gmin, dodat­kowo wzmoc­nione badaniem nad doborem najbar­dziej istot­nych czynni­ków mających wpływ na tę efektyw­ność, byłoby dużym wyzwa­niem nawet dla doświad­czo­nego badacza.“
prof. dr hab. Krystyna Brzozow­ska, prof. zw. Uniwer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego

Niewąt­pliwą zaletą pracy są dokonane zesta­wie­nia i porząd­ko­wa­nia. Wyeks­po­no­wać należy badanie własne, które zostało zapro­jek­to­wane i przepro­wa­dzone przez Autorkę. Pozwo­liło ono na wycią­gnię­cie intere­su­ją­cych wniosków i konklu­zji oraz zreali­zo­wa­nie posta­wio­nego celu badaw­czego.“
dr hab. Paweł Kowalik, prof. nadzw. Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego we Wrocła­wiu.

 

Prezen­ta­cje naukowe : praktyczny porad­nik dla studen­tów, dokto­ran­tów i nie tylko / Piotr Wasyl­czyk. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162697, 162698

Ilu cieka­wych, inspi­ru­ją­cych prezen­ta­cji wysłu­cha­li­ście ostat­nio na konfe­ren­cjach nauko­wych, uczel­nia­nych semina­riach i wydzia­ło­wych konwer­sa­to­riach? Osobi­ste staty­styki autora książki (obejmu­jące głównie dziedzinę fizyki, inżynie­rii materia­ło­wej i nauki o życiu) wskazują na około 10–20%. Reszta wystą­pień jest często trudna do zniesie­nia przez dwadzie­ścia, nie mówiąc już o czter­dzie­stu pięciu minutach.

Czy musi tak być? Czy można inaczej opowia­dać o nauce, o często niezwy­kle złożo­nych zagad­nie­niach, którymi zajmu­jemy się w labora­to­riach, biblio­te­kach i na wykopa­li­skach? A jeśli tak, jak to robić?

Jak z infor­ma­cji i danych, którymi dyspo­nu­jemy, stworzyć intere­su­jącą opowieść?
Jak mówić zrozu­miale o trudnych zagad­nie­niach?
Jak opowie­dzieć o swoich badaniach nauko­wych tak, by zainspi­ro­wać widow­nię?
Jak nie nudzić słucha­czy?
Czy można wygło­sić świetną prezen­ta­cję bez slajdów?
Jak zapano­wać nad konfe­ren­cyjną tremą?
Jak sobie poradzić ze złośli­wymi pytaniami?

Na te i wiele innych pytań odpowiada Piotr Wasyl­czyk, fizyk z Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego z kilku­na­sto­let­nim stażem konfe­ren­cyj­nym i krótszym, ale bardzo inten­syw­nym doświad­cze­niem w naucza­niu sztuki prezen­ta­cji nauko­wych. Autor w swobod­nej formie prowa­dzi czytel­nika przez proces projek­to­wa­nia, tworze­nia i wygła­sza­nia prezen­ta­cji – od pierw­szych szkiców ołówkiem na kartce po konfe­ren­cyjną scenę. Propo­nuje wiele nieoczy­wi­stych rozwią­zań: od ćwiczeń w pisaniu bajek i wierszy­ków po prezen­ta­cje na tablicy, od slajdów bez tekstu po użycie spekta­ku­lar­nych rekwi­zy­tów. A wszystko po to, by odcza­ro­wać niezro­zu­miałe, nudne wystą­pie­nia, odczy­ty­wane monoton­nym głosem z kartki przez prele­gen­tów stoją­cych tyłem do sali.

Po przeczy­ta­niu tej książki twoje prezen­ta­cje naukowe już nigdy nie będą takie jak dotąd.

•Książka nie tylko przed­sta­wia cechy dobrych prezen­ta­cji nauko­wych, lecz także zawiera wiele praktycz­nych ćwiczeń, które pozwa­lają zdobyć nowe umiejęt­no­ści potrzebne przy wymyśla­niu, projek­to­wa­niu i wygła­sza­niu prezen­ta­cji.
•Prowa­dzi czytel­nika krok po kroku od selek­cji materiału do prezen­ta­cji, przez wybór struk­tury opowia­da­nia, aż do ćwiczeń ułatwia­ją­cych efektywną pracę z głosem i ciałem na scenie.
•Prezen­tuje na przykła­dach jak z przeła­do­wa­nych infor­ma­cjami, nieczy­tel­nych slajdów zrobić świetne ilustra­cje do konfe­ren­cyj­nego wystą­pie­nia.
•Podaje praktyczne wskazówki, kiedy i jak używać rekwi­zy­tów.
•Zawiera konfe­ren­cyjny savoir-vivre w pigułce.
•Osobny rozdział poświę­cony jest przygo­to­wy­wa­niu plaka­tów konfe­ren­cyj­nych.

Książka jest adreso­wana do studen­tów, dokto­ran­tów i naukow­ców, którzy chcą w zrozu­miały, ciekawy i inspi­ru­jący sposób prezen­to­wać wyniki swoich badań na konfe­ren­cjach, sympo­zjach czy semina­riach.

Szkoła neuro­nów: o nasto­lat­kach, kompro­mi­sach i wycho­wa­niu / Marek Kaczma­rzyk. – Słupsk : Wydaw­nic­two Dobra Litera­tura, 2017.
Sygn. 162716

Trudno­ści w porozu­mie­wa­niu się z dorosłymi, łamanie reguł, naraża­nie się na ryzyko, niechęć do spraw­dzo­nych metod rozwią­zy­wa­nia proble­mów, kłopoty z zasypia­niem… To tylko niektóre z elemen­tów codzien­no­ści nasto­latka, dodat­kowo stoją­cego dzisiaj w obliczu proble­mów i zadań, z którymi nie mieli­śmy do czynie­nia w histo­rii naszego gatunku. Jaki jest praktyczny sens etapu życia, w którym wszystko robimy inaczej niż trzeba?

Najnow­sze odkry­cia neuro­nauk, zwłasz­cza związane z rozwo­jem ośrod­ko­wego układu nerwo­wego, wyjaśniają wiele zjawisk dotyczą­cych zacho­wań nasto­lat­ków, które wcześniej były dla nas niezro­zu­miałe i uważa­li­śmy za szkodliwe. Z propo­no­wa­nej przez autora perspek­tywy konflikt pokoleń jest nie tylko zrozu­miały, ale wręcz konieczny. Napię­cie pomię­dzy ludźmi będącymi na różnym etapie rozwoju jest tu siłą, która właści­wie wykorzy­stana służy intere­som obu stron.

Szkoła wspól­nych działań czyli O relacjach i współ­pracy / Jarosław Kordziń­ski. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
Sygn. 162717

W funkcjo­no­wa­nie szkoły wpisana jest współ­praca wielu podmio­tów – organi­zo­wana przez nauczy­cieli, ale angażu­jąca uczniów współ­dzia­ła­ją­cych zarówno ze sobą, jak i z nauczy­cie­lami oraz rodzi­ców. Podej­mo­wa­nie wspól­nych działań oraz zespo­łowe uczenie się sprzy­jają indywi­du­al­nemu rozwo­jowi, zwięk­szają efektyw­ność oddzia­ły­wań eduka­cyj­nych na uczniów, a przede wszyst­kim wzmac­niają rozwój szkoły jako organi­za­cji uczącej się. Efektem zaanga­żo­wa­nia wielu podmio­tów jest także wzrost skutecz­no­ści pracy szkoły oraz zwięk­sze­nie jej roli w środo­wi­sku, a co za tym idzie – wzmoc­nie­nie jej konku­ren­cyj­no­ści wobec innych podob­nych placó­wek działa­ją­cych na tym samym terenie.

W książce czytel­nik znajdzie m.in.:
•praktyczne odnie­sie­nia do przepi­sów prawa określa­ją­cych zadania dyrek­to­rów szkół w ramach nadzoru pedago­gicz­nego na zarzą­dza­nie szkołą i zespo­łami nauczy­ciel­skimi,
•rozwią­za­nia dotyczące organi­za­cji pracy nauczy­cieli z uczniami oraz współ­pracy z ich rodzi­cami, a także współ­pracy z innymi nauczy­cie­lami,
•gotowe propo­zy­cje i rozwią­za­nia w zakre­sie nawią­za­nia i rozwoju współ­pracy, które można wykorzy­stać w pracy na rzecz szkół.

Publi­ka­cja przezna­czona jest dla nauczy­cieli, dyrek­to­rów szkół oraz rodzi­ców. Zainte­re­suje także studen­tów kierun­ków pedago­gicz­nych.

Źródło :

www​.wydaw​nic​two​.ignatia​num​.edu​.pl
www​.wuj​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.libron​.pl
www​.difin​.pl
www​.wydaw​nic​two​.uni​.lodz​.pl
www​.fabry​ka​wie​dzy​.com
www​.cedewu​.pl
www​.ksiegar​nia​.pwn​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.wolter​sklu​wer​.pl
www​.profinfo​.pl

 

Print Friendly, PDF & Email