Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – germa­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów
 • Jak w Plastu­siowym pamięt­niku – zajęcia dla najmłod­szych
 • Nauczanie religii w szkole
 • Mój elemen­tarz, moja pierwsza czytanka – elemen­tarze i podręcz­niki dawniej i dziś
 • Od rylca do wiecz­nego pióra czyli historia pisma i mate­riałów piśmien­ni­czych
 • Wspo­mnienia grana­to­wego mundurka czyli spotkania z uczniami dawnej szkoły
 • Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki
 • Harcer­stwo w szkole
 • Samo­rząd­ność w szkole
 • Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj
 • Marty­ro­logia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny świa­towej
 • Tajne nauczanie
 • Pierwsze dni wojny w Bydgoszczy- „krwawa niedziela”
 • Polska szkoła na obczyźnie – Olga Trybu­chowska
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F. Kaja, J. Świe­tlik, F. Grot
 • Spotkania z uczest­ni­kami drugiej wojny świa­towej (więź­niami obozów koncen­tra­cyj­nych)
 • Odbu­dowa szkol­nictwa, bydgo­skiego w latach 1945–1956
 • Nauczy­ciel – więcej niż zawód czyli jak zosta­wało się nauczy­cielem

Kontakt:
Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Print Friendly, PDF & Email