Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – ger­ma­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów
 • Jak w Pla­stu­siowym pamięt­niku – zajęcia dla najmłodszych
 • Nauczanie religii w szkole
 • Mój ele­men­tarz, moja pierwsza czy­tanka – ele­men­tarze i pod­ręcz­niki dawniej i dziś
 • Od rylca do wiecz­nego pióra czyli historia pisma i mate­riałów piśmienniczych
 • Wspo­mnienia gra­na­to­wego mun­durka czyli spo­tkania z uczniami dawnej szkoły
 • Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki
 • Har­cer­stwo w szkole
 • Samo­rząd­ność w szkole
 • Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj
 • Mar­ty­ro­logia nauczy­cieli byd­go­skich w latach drugiej wojny światowej
 • Tajne nauczanie
 • Pierwsze dni wojny w Byd­goszczy- „krwawa niedziela”
 • Polska szkoła na obczyźnie – Olga Trybuchowska
 • Syl­wetki nauczy­cieli byd­go­skich – F. Kaja, J. Świe­tlik, F. Grot
 • Spo­tkania z uczest­ni­kami drugiej wojny świa­towej (więź­niami obozów koncentracyjnych)
 • Odbu­dowa szkol­nictwa, byd­go­skiego w latach 1945–1956
 • Nauczy­ciel – więcej niż zawód czyli jak zosta­wało się nauczycielem

Kontakt:
Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Print Friendly, PDF & Email