Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:

 • Szkoła naszych dziad­ków i pradziad­ków
 • Ucznio­wie polscy w walce o język ojczy­sty – germa­ni­za­cja i rusyfi­ka­cja szkol­nic­twa w okresie zaborów
 • Jak w Plastu­sio­wym pamięt­niku – zajęcia dla najmłod­szych
 • Naucza­nie religii w szkole
 • Mój elemen­tarz, moja pierw­sza czytanka – elemen­ta­rze i podręcz­niki dawniej i dziś
 • Od rylca do wiecz­nego pióra czyli histo­ria pisma i materia­łów piśmien­ni­czych
 • Wspomnie­nia grana­to­wego mundurka czyli spotka­nia z uczniami dawnej szkoły
 • Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki
 • Harcer­stwo w szkole
 • Samorząd­ność w szkole
 • Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj
 • Marty­ro­lo­gia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny świato­wej
 • Tajne naucza­nie
 • Pierw­sze dni wojny w Bydgosz­czy- „krwawa niedziela”
 • Polska szkoła na obczyź­nie – Olga Trybu­chow­ska
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F. Kaja, J. Świetlik, F. Grot
 • Spotka­nia z uczest­ni­kami drugiej wojny świato­wej (więźniami obozów koncen­tra­cyj­nych)
 • Odbudowa szkol­nic­twa, bydgo­skiego w latach 1945–1956
 • Nauczy­ciel – więcej niż zawód czyli jak zosta­wało się nauczy­cie­lem

Kontakt:
Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl