Legendy bydgo­skie

Legendy bydgo­skie

W kwiet­niu br. w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek odbywają się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tematyce regio­nal­nej „Bydgoszcz w legen­dach, baśniach i podaniach”. Celem zajęć jest przybli­ża­nie dzieciom histo­rii, kultury, trady­cji i symboli naszego miasta oraz zapozna­nie z licznymi bydgo­skimi baśniami, legen­dami i podaniami. Na początku propo­nu­jemy uczest­ni­kom krótką prezen­ta­cję ilustru­jącą najcie­kaw­sze atrak­cje archi­tek­to­niczne, kultu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Prezen­ta­cji towarzy­szy pogadanka na temat najbar­dziej znanych symboli Bydgosz­czy, jej histo­rii, kultury i cieka­wo­stek przyrod­ni­czych. Ważnym elemen­tem spotkań z maluchami jest głośne czyta­nie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybra­li­śmy kilka legend związa­nych z Bydgosz­czą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królo­wej Jadwigi” z książki „Bydgo­skie legendy i przypo­wie­ści” oraz legendę „Pan Twardow­ski”. W dalszej części spotka­nia ucznio­wie rozwią­zują krótki quiz dotyczący Bydgosz­czy, a młodsze dzieci kolorują najcie­kaw­sze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wizeru­nek króla Kazimie­rza Wielkiego.
Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabo­­w­ska-Janowiak