Kamishi­bai – szkole­nie

Kamishi­bai – szkole­nie

9 listo­pada w naszej biblio­tece gości­li­śmy 18 nauczy­cieli z bydgo­skich przed­szkoli. Pedago­dzy uczest­ni­czyli w szkole­niu, dotyczą­cym wykorzy­sta­nia teatrzyku kamishi­bai, trady­cyj­nej japoń­skiej sztuki opowia­da­nia histo­rii za pomocą ilustra­cji wykona­nych na karto­no­wych planszach, w promo­cji czytel­nic­twa wśród dzieci. W czasie warsz­ta­tów zapre­zen­to­wano histo­rię kamishi­bai oraz możli­wo­ści twórczego wykorzy­sta­nia „magicz­nej skrzynki” w pracy z przed­szko­la­kami. Nauczy­ciele dowie­dzieli się jak zorga­ni­zo­wać seans kamishi­bai, jak wykorzy­stać narzę­dzie do opowia­da­nia, formu­ło­wa­nia wypowie­dzi. Szcze­gólną uwagę zwróci­li­śmy na rolę kart narra­cyj­nych oraz różnice między kamishi­bai a książką obraz­kową, a także możli­wo­ści tworze­nia własnych opowie­ści kamishi­bai.

Print Friendly, PDF & Email