Funk­cjo­no­wanie Biblio­teki w okresie pandemii

Funk­cjo­no­wanie Biblio­teki w okresie pandemii

Wytyczne doty­czące funk­cjo­no­wania Biblio­teki po zdjęciu zakazu prowa­dzenia dzia­łal­ności biblio­tecznej w związku ze znie­sie­niem ogra­ni­czeń zwią­za­nych z COVID-19 obowią­zu­jące od 1 paździer­nika 2020 r.

Wytyczne doty­czące obsługi czytelników

 1. Biblio­teka jest otwarta dla czytel­ników od wtorku do piątku w godzi­nach 9.00 – 19.00 i w ponie­działki w godzi­nach 9.00 – 15.00UWAGA! Aktu­ali­zacja od 17 listo­pada: od wtorku do piątku w godzi­nach 9.00 – 17.00 i w ponie­działki w godzi­nach 9.00 – 15.00.
 2. W dniach od wtorku do piątku w godz. 13.00 – 13.30, a w ponie­działki w godz. 12.00 – 12.30, jest przerwa tech­niczna w dzia­łaniu biblio­teki, podczas której nastę­puje dezyn­fekcja pomiesz­czeń dostęp­nych czytel­nikom oraz inten­sywne wietrzenie.
 3. W Biblio­tece obowią­zuje nakaz noszenia maseczki ochronnej lub przy­łbicy zapew­nionej we własnym zakresie, w przy­padku ich braku pracow­nicy Biblio­teki mają prawo odmówić wstępu na jej teren.
 4. Po wejściu do biblio­teki należy zdezyn­fe­kować ręce.
 5. Stano­wisko do dezyn­fekcji rąk znaj­duje się również przed Wypożyczalnią.
 6. Dla czytel­ników uruchamia się wypo­ży­czalnię na I piętrze.
 7. Ogra­nicza się dostęp czytel­ników do wyzna­czo­nych miejsc, wcho­dzenie na I piętro odbywa się jedną, wyzna­czoną stroną. 
 8. W Wypo­ży­czalni może prze­bywać jedno­cze­śnie maksy­malnie 2 czytel­ników, którzy powinni zachować między sobą odstęp ok. 2 m.
 9. Na stoliku przed ladą (stano­wi­skiem) do usta­wio­nego kosza czytel­nicy odkła­dają zwroty.
 10. Oddane zbiory przez czytel­nika będą odkła­dane na wyzna­czony regał na 3‑dniową kwaran­tannę. Po okresie kwaran­tanny zbiory będą włączane odpo­wiednio do maga­zynu głów­nego, na wyzna­czone regały w przy­padku zbiorów audio­wi­zu­al­nych i językowych.
 11. Przyj­mo­wanie zwrotów oraz wypo­ży­czanie zbiorów odbywa się z zacho­wa­niem bezpiecznej odległości.
 12. Na dwóch stano­wi­skach obsługi wypo­ży­czalni, usta­wione zostały osłony ochronne plexi.
 13. Czytelnie oraz zbiory z wolnym dostępem, czaso­pisma, kata­logi kart­kowe są niedo­stępne dla czytelników.
 14. Zbiory języ­kowe z wolnego dostępu z Czytelni można zamówić na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl lub tele­fo­nicznie 52 341 30 74 wew. 18, podając tytuł i sygna­turę. Można uzyskać także pomoc w wyborze zbiorów języ­ko­wych pod w/w adresem i telefonem.
 15. Dla osób posia­da­ją­cych kartę biblio­teczną wyko­namy skany arty­kułów z czaso­pism i frag­mentów książek dostęp­nych tylko na miejscu w Czytelni. Zamó­wienia można wysyłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl w zamó­wieniu należy podać numer karty biblio­tecznej czytel­nika, tytuł arty­kułu, autora arty­kułu, tytuł czaso­pisma, rok i numer. Jedno­ra­zowo można zamówić do 20 stron skanów.
 16. Na I piętrze na kory­tarzu, dostęp dla czytel­ników do jednego stano­wiska kompu­te­ro­wego, służą­cego do reje­stracji czytel­nika i wyszu­ki­wania zbiorów w kata­logu on-line.
 17. W pomiesz­cze­niach Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych (dalej zwanym Infor­macją) jest dostęp do 2 stano­wisk kompu­te­ro­wych (2 biurka i 2 krzesła). Pozo­stałe stano­wiska są ozna­czone taśmą z brakiem dostępu do kompu­terów, biurek i foteli.
 18. Pracownia kompu­te­rowa pn. Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej będzie udostęp­niana z zacho­wa­niem bezpiecz­nego dystansu 2 metrów najwyżej 2 czytel­nikom jedno­cze­śnie na wyzna­czo­nych miejscach.
 19. Na stano­wisku obsługi w Infor­macji jest ozna­czony dystans i usta­wiona osłona ochronna plexi.
 20. Pracow­nicy obsłu­gują czytel­nika w ręka­wicz­kach oraz w maseczce ochronnej lub przyłbicy.
 21. Po skoń­czonej pracy pracow­nicy dezyn­fe­kują po sobie miejsce pracy oraz urzą­dzenia, których używają.