Wystawa szopek bożonarodzeniowych

Wystawa szopek bożonarodzeniowych

Jeszcze przez tydzień będzie prezen­to­wana w czytelni wystawa szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych. Zachę­camy do jej obej­rzenia zarówno dzieci, jak i doro­słych. Przy okazji można zajrzeć do książek, które są poświę­cone tradycji budo­wania szopek oraz posłu­chać opowieści o tym, czym jest szopka neapo­li­tańska, gdzie w Polsce można zoba­czyć ruchome szopki, a czym charak­te­ry­zuje się szopka krakowska.