Wernisaż malar­stwa Marii Podgórskiej-Ritter

Wernisaż malar­stwa Marii Podgórskiej-Ritter

Po raz pierwszy prezen­tu­jemy wystawę malarską o tema­tyce sakralnej. Wernisaż cieszył się dużym zain­te­re­so­wa­niem przy­by­łych gości. Wystawa będzie czynna do końca bieżą­cego roku. Serdecznie zapraszamy.

Maria Podgórska-Ritter urodziła się w Toruniu. Jest absol­wentką Szkoły Reklamy i Deko­ra­tor­stwa w Mińsku Mazo­wieckim. Studia ukoń­czyła na Wydziale Sztuk Pięk­nych Uniwer­sy­tetu im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. W 1973 roku uzyskała dyplom w pracowni malar­stwa prof. Mieczy­sława Wiśniew­skiego. Jest autorką kilku­nastu wystaw indy­wi­du­al­nych, uczest­niczką kilku­dzie­sięciu wystaw ogól­no­pol­skich i środo­wi­sko­wych. Zajmo­wała się grafiką użyt­kową i projek­to­wa­niem prze­strzennym. Od 1982 roku poświę­ciła się tzw. sztuce czystej – tworzy formy prze­strzenne, insta­lacje świetlne, zajmuje się malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem, a ostatnio również rzeźbą. Od 1983 roku maluje obrazy reli­gijne, które znaj­dują się głównie w kościo­łach i zako­nach na terenie Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomor­skiego. Jest człon­kiem Związku Polskich Arty­stów Plastyków. Należy do grupy modli­tewnej św. ojca Pio prowa­dzonej przez oo. kapu­cynów w Bydgoszczy.