Spotkanie w wigi­lijnym nastroju

Spotkanie w wigi­lijnym nastroju

W ramach cyklu „Głośne Czytanie“ spotka­liśmy się z człon­kami Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych w Bydgoszczy. Zapre­zen­to­wa­liśmy historie bożo­na­ro­dze­nio­wych szopek i kolęd. Przy­go­to­wane cieka­wostki i prze­czy­tane frag­menty zaczerp­nięte zostały z boga­tego księ­go­zbioru biblio­teki oraz ofia­ro­wa­nych nam książek doty­czą­cych szopek krakow­skich przez Muzeum Histo­ryczne Miasta Krakowa oraz Muzeum Etno­gra­ficzne w Toruniu. Nie obyło się bez wspól­nego kolę­do­wania i poczęstunku.

Pracow­nicy Czytelni PBW w Bydgoszczy