Stres, wypa­lenie zawo­dowe, sytu­acje trudne

View Calendar
Spotkanie uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka angiel­skiego. Wykład kierow­nika Pracowni Wycho­wania i Psycho­lo­gicznej Pomocy Szkole: “Stres, wypa­lenie i jak sobie radzić w sytu­acjach trud­nych w pracy nauczyciela”.