Spo­tkanie walen­tyn­kowo-kar­na­wa­łowe w Czy­telni

Zobacz kalen­darz
14-02-2019 12:00 – 14:00

Spo­tkanie dla pod­opiecz­nych Fun­dacji Visus Supremus. Opo­wieści o sta­ro­pol­skich zwy­cza­jach kar­na­wa­ło­wych, o patronie zako­cha­nych, kon­kursy i zabawy.