Spotkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem

View Calendar

Spotkanie z auto­rami książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy“. Książka jest barwną opowie­ścią opartą na dzie­siąt­kach relacji bezpo­śred­nich uczest­ników walk pod Choj­ni­cami jak i okolicz­nych miesz­kańców, dotąd niepu­bli­ko­wa­nych doku­mentów polskich i niemiec­kich oraz o znale­zi­skach arche­olo­gicz­nych ukazu­ją­cych w nowym świetle to, co wyda­rzyło się 1 wrze­śnia 1939 roku pod Krojan­tami. Możli­wość zakupu książki z podpi­sami autorów.