Spo­tkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem

Zobacz kalen­darz

Spo­tkanie z auto­rami książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawdy, mity, legendy“. Książka jest barwną opo­wie­ścią opartą na dzie­siąt­kach relacji bez­po­śred­nich uczest­ników walk pod Choj­ni­cami jak i oko­licz­nych miesz­kańców, dotąd nie­pu­bli­ko­wa­nych doku­mentów pol­skich i nie­miec­kich oraz o zna­le­zi­skach arche­olo­gicz­nych uka­zu­ją­cych w nowym świetle to, co wyda­rzyło się 1 wrze­śnia 1939 roku pod Kro­jan­tami. Moż­li­wość zakupu książki z pod­pi­sami autorów.