Model 7S McKinseya

Zobacz kalen­darz

Spotka­nie z przed­sta­wi­cie­lami Funda­cji Youth of Europe w ramach projektu Erasmus+ “Good, better, best: Quality Stan­dards for Youth Parti­ci­pa­tion”. Szko­lenie z wyko­rzy­stania modelu 7S McKin­seya w zarzą­dzaniu orga­ni­zacją. Warsz­taty pole­ga­jące na zasto­so­waniu tego modelu w pracy biblioteki.