O Irenie Sendlerowej

O Irenie Sendlerowej

W Czytelni Głównej PBW odbyło się spotkanie członków Polskiego Związku Niewi­do­mych poświę­cone Irenie Sendle­rowej. Sejm RP usta­nowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendle­rowej, oddając w ten sposób “hołd Tej, która z najwięk­szym poświę­ce­niem dzia­łała na rzecz rato­wania drugiego czło­wieka”. Kole­żanki z Muzeum Oświaty wygło­siły ciekawą prelekcję doty­cząca życia i dzia­łal­ności boha­terki. Pracow­nicy czytelni, w ramach akcji “Głośnego Czytania”, przed­sta­wili frag­menty książek doty­czą­cych tej postaci, które wzbo­ga­ciły prelekcję.
Pracow­nicy Czytelni oraz Muzeum Oświaty

Dzięki temu, że Irenie Sendle­rowej dane było długo żyć oraz dzięki dużemu zain­te­re­so­waniu mediów jej osobą, we współ­cze­snych czasach ocalała jakaś cząstka prawdy o wojennej prze­szłości. Irena Sendle­rowa przy­czy­niła się do tego, by nie zapo­mniano o praw­dziwym obliczu sytu­acji w Polsce i posta­wach społe­czeń­stwa polskiego w warun­kach tamtej próby. Nale­żała do tych ludzi uczci­wych i dziel­nych, wśród których obra­całem się na co dzień i których bardzo szanowałem“.
Włady­sław Bartoszewski