O Irenie Sendle­rowej

O Irenie Sendle­rowej

W Czytelni Głównej PBW odbyło się spotkanie członków Polskiego Związku Niewi­do­mych poświę­cone Irenie Sendle­rowej. Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendle­rowej, oddając w ten sposób “hołd Tej, która z najwięk­szym poświę­ce­niem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”. Koleżanki z Muzeum Oświaty wygłosiły ciekawą prelekcję dotycząca życia i dzia­łal­ności bohaterki. Pracow­nicy czytelni, w ramach akcji “Głośnego Czytania”, przed­sta­wili fragmenty książek doty­czą­cych tej postaci, które wzbo­ga­ciły prelekcję.
Pracow­nicy Czytelni oraz Muzeum Oświaty

Dzięki temu, że Irenie Sendle­rowej dane było długo żyć oraz dzięki dużemu zain­te­re­so­waniu mediów jej osobą, we współ­cze­snych czasach ocalała jakaś cząstka prawdy o wojennej prze­szłości. Irena Sendle­rowa przy­czy­niła się do tego, by nie zapo­mniano o praw­dziwym obliczu sytuacji w Polsce i postawach społe­czeń­stwa polskiego w warunkach tamtej próby. Należała do tych ludzi uczciwych i dzielnych, wśród których obracałem się na co dzień i których bardzo szano­wałem“.
Władysław Barto­szewski