Równość w różnorodności

Równość w różnorodności

Orga­ni­zacja społeczna Youth of Europe jest part­nerem projektu „Equality in Diver­sity-Social Inclu­sion in Youth Orga­ni­za­tions“ (2017 – 3‑RO01-KA205-047122) Part­ner­stwa Stra­te­gicz­nego Erasmus+. Razem z orga­ni­za­cjami z Włoch, Niemiec i Rumunii reali­zuje projekt, którego celem jest m.in. wypra­co­wanie metod nauczania, które poma­gają zwal­czać różne formy wykluczenia.

W biblio­tece odbyło się spotkanie z zało­ży­cie­lami i człon­kami Youth of Europe zorga­ni­zo­wane dla młodzieży szkolnej. Uczniowie poznali zało­żenia Erasmusa+, misji budo­wania między­kul­tu­ro­wego dialogu na rzecz pokoju oraz uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach prze­ciw­dzia­łania dyskryminacji.