Poli­tyka pry­wat­ności

W celu zapew­nienia wygody i bez­pie­czeń­stwa podczas prze­glą­dania naszego serwisu, korzy­stając z naszej strony bez zmian usta­wień prze­glą­darki, wyra­żasz zgodę na wyko­rzy­stanie przez nas plików cookies.

Czym są pliki cookies?

Prawie każda strona inter­ne­towa wyko­rzy­stuje tech­no­logię plików cookies. Cia­steczka to nie­wielkie pliki, w których zapi­sy­wane są usta­wienia użyt­kow­nika. Wysy­łane są one przez serwis inter­ne­towy, który odwie­dzamy, każ­do­ra­zowo kiedy wcho­dzisz na jego stronę. Część z nich może pozo­stać na urzą­dzeniu po zamknięciu prze­glą­darki. Przy następnej wizycie z tego samego urzą­dzenia, prze­glą­darka może spraw­dzić, czy w urzą­dzeniu zapi­sany jest odpo­wiedni plik cookie (tzn. plik zawie­ra­jący nazwę strony) i prze­słać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapi­sała cia­steczko. Dzięki temu można roz­po­znać, że dany użyt­kownik odwie­dził ją w prze­szłości, i w nie­któ­rych przy­pad­kach, dopa­sować pre­zen­to­waną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookies

Pliki cookies uła­twiają użyt­kow­ni­kowi korzy­stanie z wcze­śniej odwie­dza­nych przez niego stron inter­ne­to­wych. Jeśli użyt­kownik korzysta z tego samego urzą­dzenia i prze­glą­darki co wcze­śniej, umoż­liwia to zapa­mię­tanie jego pre­fe­rencji. Żadne pliki cookies wyko­rzy­sty­wane przez nasz serwis nie gro­madzą infor­macji umoż­li­wia­ją­cych usta­lenie toż­sa­mości użyt­kow­nika.

Kon­tro­lo­wanie i usu­wanie plików cookies

Użyt­kownik może zmie­niać sposób korzy­stania z plików cookies przez prze­glą­darkę, w tym blo­kować lub usunąć te, które pochodzą ze stron inter­ne­to­wych. W tym celu należy zmienić usta­wienia prze­glą­darki. Więk­szość prze­glą­darek oferuje moż­li­wość akcep­to­wania lub odrzu­cania wszyst­kich plików cookies, akcep­to­wania tylko nie­któ­rych rodzajów albo infor­mo­wania użyt­kow­nika za każdym razem, gdy strona inter­ne­towa próbuje je zapisać. Użyt­kownik może również z łatwo­ścią usuwać pliki cookies, które zostały już zapi­sane na urzą­dzeniu przez prze­glą­darkę. Zarzą­dzanie i usu­wanie plików cookies różni się w zależ­ności od uży­wanej prze­glą­darki. Dokładne infor­macje na ten temat można uzyskać, korzy­stając z funkcji Pomoc w prze­glą­darce lub odwie­dzając stronę inter­ne­tową www​.wszyst​ko​ocia​stecz​kach​.pl, na której krok po kroku wyja­śniono, jak kon­tro­lować i usuwać pliki cookies w więk­szości prze­glą­darek.