Polityka prywat­ności

W celu zapew­nienia wygody i bezpie­czeń­stwa podczas przeglą­dania naszego serwisu, korzy­stając z naszej strony bez zmian ustawień przeglą­darki, wyrażasz zgodę na wykorzy­stanie przez nas plików cookies.

Czym są pliki cookies?

Prawie każda strona inter­ne­towa wykorzy­stuje techno­logię plików cookies. Ciasteczka to niewielkie pliki, w których zapisy­wane są ustawienia użytkow­nika. Wysyłane są one przez serwis inter­ne­towy, który odwie­dzamy, każdo­ra­zowo kiedy wchodzisz na jego stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglą­darki. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia, przeglą­darka może spraw­dzić, czy w urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawie­ra­jący nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpo­znać, że dany użytkownik odwie­dził ją w przeszłości, i w niektó­rych przypad­kach, dopasować prezen­to­waną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookies

Pliki cookies ułatwiają użytkow­ni­kowi korzy­stanie z wcześniej odwie­dza­nych przez niego stron inter­ne­to­wych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglą­darki co wcześniej, umożliwia to zapamię­tanie jego prefe­rencji. Żadne pliki cookies wykorzy­sty­wane przez nasz serwis nie gromadzą infor­macji umożli­wia­ją­cych ustalenie tożsa­mości użytkow­nika.

Kontro­lo­wanie i usuwanie plików cookies

Użytkownik może zmieniać sposób korzy­stania z plików cookies przez przeglą­darkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron inter­ne­to­wych. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglą­darki. Większość przeglą­darek oferuje możli­wość akcep­to­wania lub odrzu­cania wszyst­kich plików cookies, akcep­to­wania tylko niektó­rych rodzajów albo infor­mo­wania użytkow­nika za każdym razem, gdy strona inter­ne­towa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwo­ścią usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglą­darkę. Zarzą­dzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależ­ności od używanej przeglą­darki. Dokładne infor­macje na ten temat można uzyskać, korzy­stając z funkcji Pomoc w przeglą­darce lub odwie­dzając stronę inter­ne­tową www​.wszyst​ko​ocia​stecz​kach​.pl, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontro­lować i usuwać pliki cookies w większości przeglą­darek.