Pół­finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Pół­finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

21 kwietnia 2017 r. w ramach współ­pracy ze Sto­wa­rzy­sze­niem Wielka Liga, w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy prze­pro­wa­dzono pół­finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych z Byd­goszczy i okolic. Test pół­fi­na­łowy pisało 39 uczest­ników kon­kursu repre­zen­tu­ją­cych:
Szkołę Pod­sta­wową im. Janusza Kor­czaka w Krą­ple­wi­cach,
Szkołę Pod­sta­wową nr 66 im. Misji Poko­jo­wych ONZ w Byd­goszczy,
Zespół Szkół im. Anieli hrabiny Potu­lic­kiej w Woj­nowie,
Zespół Szkół nr 8 Szkoła Pod­sta­wowa nr 18 w Byd­goszczy,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie,
Zespół Szkół nr 26 w Byd­goszczy,
Zespół Szkół w Borównie,
Szkołę Pod­sta­wową w Prze­pał­kowie.

Zdjęcia Anna Krasz­kie­wicz