Wiel­ka­nocne tradycje

Wiel­ka­nocne tradycje

Pracow­nicy Czytelni prze­pro­wa­dzili w okresie przed­świą­tecznym cykl zajęć eduka­cyj­nych, przy­bli­ża­ją­cych dzie­ciom i młodzieży zwyczaje i tradycje wielkanocne.