Nowości Medio­teki na spotkaniu promo­cyjnym KinderUni

Nowości Medio­teki na spotkaniu promo­cyjnym KinderUni

Pracow­nicy czytelni uczest­ni­czyli w spotkaniu z uczniami, które odbyło się z okazji promo­wania przez Goethe-Institut projektu Inter­ne­towy Uniwer­sytet Dzie­cięcy Kinde­rUni w Zespole Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy. Najnowsze zbiory Medio­teki dzia­ła­jącej w biblio­tece przy­cią­gnęły uwagę uczniów i nauczy­cieli. Gościem spotkania był Joachim Hecker, autor książek i ekspe­ry­men­tal­nych pokazów, z którymi zjeź­dził cały świat, od Alaski po Tajlandię.

Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy (Kinde­runi) to bezpłatny projekt Goethe-Institut adre­so­wany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Obej­muje on trzy fakul­tety – Czło­wiek, Natura i Tech­nika – i umoż­liwia dzie­ciom poznanie różnych dzie­dzin wiedzy i zazna­jo­mienie się z języ­kiem niemieckim w formie zabawy. Polska wersja języ­kowa Kinde­runi jest już dostępna dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych – dzieci, rodziców i nauczy­cieli. Wystarczy się zare­je­strować na stronie inter­ne­towej Goethe-Institut.