Model <span class="caps">7S</span> McKin­seya – szkolenie

Model 7S McKin­seya – szkolenie

W biblio­tece odbyło się spotkanie z Igorem Prono­bisem i Ziemo­witem Prono­bisem, przed­sta­wi­cie­lami Fundacji Youth of Europe w ramach projektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Stan­dards for Youth Parti­ci­pa­tion“, którego bene­fi­cjen­tami są m.in. Rady Młodzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szko­lenia zapo­znali się z modelem 7S McKin­seya w zarzą­dzaniu orga­ni­zacją. Część spotkania miała charakter warsz­tatów i pole­gała na zasto­so­waniu tego modelu w pracy biblio­teki. Pracow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opra­co­wy­wali stan­dardy i wskaź­niki biorąc pod uwagę cechy orga­ni­zacji: stra­tegię, struk­turę, proce­durę, styl, pracow­ników, umie­jęt­ności oraz wspólne wartości. Nowe spoj­rzenie na zarzą­dzanie i ewalu­ację pracy insty­tucji wzbu­dziło duże zain­te­re­so­wanie nauczy­cieli, a goście z fundacji spotkali się z życz­liwym przyjęciem.