Model <span class="caps">7S</span> McKinseya – szkolenie

Model 7S McKinseya – szkolenie

W biblio­tece odbyło się spotkanie z Igorem Prono­bisem i Ziemo­witem Prono­bisem, przed­sta­wi­cie­lami Fundacji Youth of Europe w ramach projektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Standards for Youth Parti­ci­pa­tion“, którego bene­fi­cjen­tami są m.in. Rady Młodzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szkolenia zapoznali się z modelem 7S McKinseya w zarzą­dzaniu orga­ni­zacją. Część spotkania miała charakter warsz­tatów i polegała na zasto­so­waniu tego modelu w pracy biblio­teki. Pracow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opra­co­wy­wali standardy i wskaźniki biorąc pod uwagę cechy orga­ni­zacji: strategię, strukturę, procedurę, styl, pracow­ników, umie­jęt­ności oraz wspólne wartości. Nowe spoj­rzenie na zarzą­dzanie i ewaluację pracy insty­tucji wzbudziło duże zain­te­re­so­wanie nauczy­cieli, a goście z fundacji spotkali się z życzliwym przy­ję­ciem.