Model <span class="caps">7S</span> McKin­seya – szkolenie

Model 7S McKin­seya – szkolenie

W biblio­tece odbyło się spotkanie z Igorem Prono­bisem i Ziemo­witem Prono­bisem, przed­sta­wi­cie­lami Fundacji Youth of Europe w ramach projektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Standards for Youth Parti­ci­pa­tion“, którego benefi­cjen­tami są m.in. Rady Młodzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szkolenia zapoznali się z modelem 7S McKin­seya w zarzą­dzaniu organi­zacją. Część spotkania miała charakter warsz­tatów i polegała na zasto­so­waniu tego modelu w pracy biblio­teki. Pracow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opraco­wy­wali standardy i wskaź­niki biorąc pod uwagę cechy organi­zacji: strategię, struk­turę, proce­durę, styl, pracow­ników, umiejęt­ności oraz wspólne wartości. Nowe spojrzenie na zarzą­dzanie i ewalu­ację pracy insty­tucji wzbudziło duże zainte­re­so­wanie nauczy­cieli, a goście z fundacji spotkali się z życzliwym przyję­ciem.