Między­na­ro­dowy Dzień Frankofonii

Między­na­ro­dowy Dzień Frankofonii

Dziś nie jemy roga­lików, kanapek, a delek­tu­jemy się crois­san­tami i zaja­damy się tartin­kami. Nie popełnij faux pas i zachwyć się brzmie­niem fran­cu­skiej piosenki. Zain­te­resuj się fran­cuską sztuką, lite­ra­turą, obyczajami.

Dziś szcze­gólny dzień, w którym język oraz kultura krajów fran­ko­foń­skich obchodzą swoje święto!

Język fran­cuski jest jednym z najczę­ściej używa­nych języków na świecie. Również w biznesie jego znajo­mość jest niezwykle pożą­daną umie­jęt­no­ścią, pozwa­la­jącą na rozwój i dotarcie do szero­kiego grona odbiorców. Sama nauka języka jest piękną drogą w pozna­waniu fascy­nu­jącej kultury i tradycji.

Zaplanuj już dziś lekturę książek o Francji, o Fran­cu­zach, po polsku lub po fran­cusku. Może już czas pogłębić znajo­mość klasyki lite­ra­tury? W naszej biblio­tece czekają na Ciebie również książki w języku fran­cu­skim takich autorów jak Balzac, Proust, Sagan, Saint-Exupéry, Maupas­sant. A może zain­te­re­suje Cię powieść noblisty Le Clézio? Lubisz biografie? Riche­lieu, Danton, Coco Chanel, Rous­seau, Mira­beau, Robe­spierre i dzie­siątki innych. Prze­szukaj katalog i zacznij planować swoją fran­cuską przygodę…