Medio­teka Języka Niemieckiego

Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy prowa­dzona jest pod patro­natem Goethe Institut. Oferta skie­ro­wana jest do nauczy­cieli języka niemiec­kiego, studentów oraz wszyst­kich uczą­cych się tego języka.
Biblio­teka jest jedną z siedmiu placówek w Polsce i jedyną w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim, której patro­nuje Goethe Institut.

Zbiory Medio­teki:

  • Podręcz­niki do nauki języka niemieckiego
  • Mate­riały audiowizualne
  • Pomoce do nauki gramatyki
  • Mate­riały metodyczne
  • Wybrane czaso­pisma w języku niemieckim
  • Gry eduka­cyjne

Z zaso­bami Medio­teki można się zapo­znać na miejscu w Czytelni Głównej Biblio­teki, jest także możli­wość ich wypożyczenia.

Medio­teka zaprasza:

od wtorku do piątku w godzi­nach: 9.00 – 19.00
w ponie­działek i sobotę w godzi­nach: 9.00 – 15.00

POLE­CAMY NOWOŚCI W MEDIOTECE:

Gra dydak­tyczna dla osób początkujących

Sprach­memo : Zählen, Messen, Wiegen : Niveau A1. – München : Grubbe Media GmbH,
cop. 2016. – 1 pudełko (108 k. tabl. : il., instrukcja z słow­ni­kiem) ; 18x18 cm.
p 100 IG
p 101 IG

Eduka­cyjne kółko ze słow­ni­kiem niemiecko-francuskim

Fran­zösisch – Falsche Freunde. – München : Hueber Verlag, cop. 2008. – [1] k. tabl. ;
śr. 19 cm.
p 117 IG
p 118 IG

Karty z obraz­kami do nauki języka niemieckiego

In der Stadt – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) ; 8x12 cm.
p 60 IG
p 61 IG
p 62 IG

Kleidung und Körper – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl : il. ) ; 8x12 cm.
p 57 IG
p 58 IG
p 59 IG

Leben­smittel – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) 8x12 cm.
p 63 IG
p 64 IG
p 65 IG
 

Zapra­szamy również do śledzenia nowości w Medio­tece na face­booku

Biblio­teka oferuje bezpłatne korzy­stanie ze zbiorów.

Zachę­camy do zapo­znania się z atrak­cyjną ofertą Goethe Institut i Medio­teki Języka Niemieckiego.