Dzień Twór­czości i Aktywności

Dzień Twór­czości i Aktywności

W Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych odbyło się niezwykłe spotkanie pracow­ników biblio­teki. Nauczy­ciele i pracow­nicy admi­ni­stracji przy­go­to­wali prezen­tację swoich hobby oraz pasji twór­czych i spor­to­wych. Niedawno miniony Dzień Nauczy­ciela stał się okazją do zorga­ni­zo­wania małego werni­sażu i wzajem­nego dzie­lenia się efek­tami własnej kreatyw­ności i aktyw­ności. Jak się okazało, pracow­nicy biblio­teki nie próż­nują i po pracy – podzi­wia­liśmy prace plastyczne w tech­nice déco­upage, origami, akwa­rele, ręko­dzieło wyko­nane za pomocą szydełka i drutów, filco­wania, arty­stycznej obróbki papieru. Nie zabrakło również smako­wi­tych kuli­na­riów. Niezwykłą atrakcją była prezen­tacja trofeów spor­to­wych naszej kole­żanki – siat­karki. Było to wyjąt­kowo inspi­ru­jące i bardzo sympa­tyczne wyda­rzenie, które, mamy nadzieję, stanie się tradycją naszej biblio­teki. Być może spotkamy się znów za rok?