Konkurs inter­ne­towy – wyniki

Konkurs inter­ne­towy – wyniki

W woje­wódzkim konkursie inter­ne­towym „Co wiesz o Ludwiku Rydy­gierze?“ dla uczniów klas 6 – 8 wzięło udział kilku­dzie­sięciu uczest­ników z 22 szkół woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Wielu uczniów odpo­wie­działo poprawnie na więk­szość pytań testo­wych. O wyni­kach konkursu zdecy­do­wała komisja, która oceniła odpo­wiedzi uczest­ników na pytania otwarte zawarte w inter­ne­towym formu­larzu. Laureaci pierw­szych trzech miejsc zdobyli równą ilość punktów (22 z 23 możli­wych) i o kolej­ności zdecy­dował czas prze­słania odpo­wiedzi. Osoby wyróż­nione zdobyły 20 – 22 pkt. Średnia punk­tacja wyniosła 17,5.

Laureaci:

 1. Julia Szeląg – SP nr 8 w Toruniu, kl. 7
 2. Kacper Szeliga SP nr 11 w Inowro­cławiu, kl. 6
 3. Marta Wilińska – SP nr 22 we Włocławku, kl. 7

Wyróż­nieni:

 • Wiktor Pabiań­czyk – SP nr 11 w Inowro­cławiu, kl. 7
 • Zuzanna Paciej – SP nr 20 we Włocławku, kl. 8
 • Wiktoria Szymańska – SP nr 34 w Toruniu, kl. 7
 • Kata­rzyna Kufel-Kopacz – KSP w Chełmnie, kl. 6
 • Joanna Joppek – SP nr 19 w Bydgoszczy, kl. 7
 • Sara Mikrut – SP w Małych Łuna­wach, kl. 7
 • Amelia Ciecierska – SP w Białych Błotach, kl. 8
 • Amelia Wałecka – SP nr 52 w Bydgoszczy, kl. 7

Serdecznie gratu­lu­jemy!

Przy­po­mi­namy, że warun­kiem odbioru nagród i upominków jest dostar­czenie wypeł­nio­nego formu­larza zgody rodziców/opiekunów praw­nych.