Escape room – pokój zagadek

Escape room – pokój zagadek

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w okre­ślonym czasie. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wska­zówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

Propo­no­wane godziny wejść:
ponie­działek, wtorek, czwartek, piątek – 9.00, 10.30, 13.00,
środa – 12.30, 14.00, 15.30, 17.00.

Do escape roomu "Klub Enigma" (ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4 w Bydgoszczy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób. Rezer­wacji doko­nuje jedna osoba dla całej grupy na stronie www​.dzie​dzictwo​-oswiaty​.pl. Prosimy poczekać na potwier­dzenie tele­fo­niczne lub mailowe od orga­ni­za­torów. Grupy szkolne umawiamy poza harmo­no­gramem (tel. 52 341 19 84 wew. 15).
Projekt został zreali­zo­wany we współ­pracy z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty.

Regu­lamin Escape roomu

Kontakt: 52 341 19 84 wew. 15

Print Friendly, PDF & Email