Escape room – pokój zagadek

Escape room – pokój zagadek

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

Propo­no­wane godziny wejść:
ponie­dzia­łek, wtorek, środa, czwar­tek, piątek – 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

Do escape roomu „Klub Enigma“ (ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4 w Bydgosz­czy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób. Rezer­wa­cji dokonuje jedna osoba dla całej grupy.
Grupy szkolne zgłaszane przez nauczy­ciela umawiamy również poza propo­no­wa­nym harmo­no­gra­mem wejść (tel. 52 341 19 84 wew. 15).
Projekt został zreali­zo­wany we współ­pracy z Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Dziedzic­twa Oświaty.

Regula­min Escape roomu

Kontakt: 52 341 19 84 wew. 15