Akade­mia Gier Logicz­nych

Akade­mia Gier Logicz­nych

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­sza zorga­ni­zo­wane grupy uczniów ze szkół podsta­wo­wych oraz gimna­zjów na bezpłatne zajęcia eduka­cyjne, których celem jest rozwi­ja­nie umiejęt­no­ści logicz­nego myśle­nia, wyobraźni przestrzen­nej, pamięci, spostrze­gaw­czo­ści – a to wszystko przy okazji świet­nej zabawy z grami planszo­wymi i zagad­kami logicz­nymi.
U nas możesz się przeko­nać, że logiczne myśle­nie jest Twoją mocną stroną!
Zajęcia trwają 90 minut.
Zgłosze­nia przyj­muje Ewa Bielska
(e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl)

plakat infor­ma­cyjny

Print Friendly, PDF & Email