Zapro­szenie na turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego

Zapro­szenie na turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego

Szkoła Podsta­wowa im. Jana Pawła II w Łochowie orga­ni­zuje X Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod patro­natem Janiny Sylwe­strzak – córki wybit­nego kryp­to­loga oraz kujawsko-pomor­skiego kura­tora oświaty. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podsta­wo­wych w dwóch grupach wiekowych:

  • Gr. A – zawod­nicy urodzeni w latach 2005 – 2009,
  • Gr. B ‑zawod­nicy urodzeni w 2010 roku lub młodsi.

Turniej roze­grany będzie systemem szwaj­car­skim na dystansie 7 rund (każdy zawodnik rozegra 7 partii). Tempo gry – 10 minut na partię dla każdego zawod­nika. Obowią­zują aktu­alne prze­pisy Gry FIDE oraz posta­no­wienia Kodeksu Szachowego.

Celem imprezy jest:

  • popu­la­ry­zacja gry szachowej wśród uczniów szkół podstawowych,
  • wyło­nienie najlep­szego zawod­nika w poszcze­gól­nych kate­go­riach wiekowych,
  • podnie­sienie poziomu gry uczest­ników turnieju,
  • przy­bli­żenie postaci Mariana Rejewskiego.

Zgło­szenia uczest­nika można dokonać poprzez serwis turnie­jowy na ches​sar​biter​.com w terminie do 18 lutego 2020 roku.

Regu­lamin