Apel do szkół

Apel do szkół

Szanowni Państwo Dyrek­torzy i Nauczy­ciele szkół i placówek oświatowych! 

W związku z promocją plat­formy Edupolis, zwracam się z uprzejmą prośbą o nadsy­łanie mate­riałów infor­ma­cyj­nych doty­czą­cych konkursów, imprez i wyda­rzeń szkol­nych i międzysz­kol­nych, w celu popu­la­ry­zacji przed­się­wzięć na portalu edupolis​.pl. Biblio­teka w Bydgoszczy z zaan­ga­żo­wa­niem włączyła się w promocję Edupolis i aktywnie, na bieżąco zamieszcza infor­macje o aktu­al­nych wyda­rze­niach eduka­cyj­nych z rejonu Bydgoszczy. W Biblio­tece pracuje zespół redak­cyjny Edupolis złożony z nauczy­cieli. W związku z tym, mam propo­zycję współ­pracy doty­czącą popu­la­ry­zacji wyda­rzeń szkol­nych także na portalu Edupolis. Mam nadzieję, że moja propo­zycja spotka się z Państwa życz­liwym przy­ję­ciem. Uprzejmie proszę o prze­sy­łanie zarówno infor­macji o wyda­rze­niach, jak i spra­wozdań, które zostaną zamiesz­czone na portalu Edupolis na adres redakcja@​edupolis.​pl.

Zapra­szam także nauczy­cieli do współ­pracy – do zreali­zo­wania wspól­nego projektu z wyko­rzy­sta­niem zasobów eduka­cyj­nych Edupolis. Zgło­szenie do współ­pracy proszę prze­słać na adres dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Z powa­ża­niem
Ewa Pronobis-Sosnowska
Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

Plakat Edupolis

plakat do pobrania – plik pdf