Sekrety Byd­goszczy

Zobacz kalen­darz
23-10-2018 11:00 – 12:00

Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów kl. 1 – 3 szkół pod­sta­wo­wych przy­bli­ża­jące naj­cie­kawsze wyda­rzenia z historii Byd­goszczy.