Wybrane nowości na bibliotecznej półce – lipiec

Wybrane nowości na bibliotecznej półce – lipiec

Okładka książki "Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu"© Wolters KluwerRuch kadrowy w szkole i przedszkolu. Cz. 1, Komentarz praktyczny / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. – Stan prawny na 1 lutego 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Sygn. 169482 Cz. 1

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu. Cz. 2, Procedury, wzory dokumentów / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. – Stan prawny na 1 lutego 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Sygn. 169482 Cz. 2

Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy.

Autorzy skupiają się na aktualnych problemach, z którymi będą zmierzać się dyrektorzy szkół w okresie ruchu kadrowego, omawiając m.in.:

 • podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem;
 • zagadnienia przekształcenia z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony;
 • dokumentację wymaganą przy zatrudnieniu;
 • obowiązek przedkładania informacji o niekaralności;
 • rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę;
 • rozwiązanie stosunku pracy w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce;
 • przeniesienie nauczyciela do innej szkoły (przedszkola) lub na inne stanowisko w tej samej szkole (przedszkolu).

Książka zawiera odpowiedzi specjalistów na najbardziej nurtujące pytania, m.in.:

 • Czy z nauczycielem kontraktowym można zawrzeć umowę terminową?
 • Jak długo ważne jest zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRS dla kandydata na pracownika?
 • Czy zaświadczenie o niekaralności dostarczone w związku z ubieganiem się o pracę na stanowisku nauczyciela należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w oryginale?
 • Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym odbywającym staż na nauczyciela mianowanego?
 • Jak wypowiedzieć umowę na zastępstwo osobie zastępującej?
 • Kiedy rozpoczyna swój bieg stan nieczynny nauczyciela?

Poradnik wzbogacony został o specjalistyczne wzory dokumentów powszechnie stosowane w praktyce szkolnej, a także procedury rozwiązywania nauczycielskich stosunków pracy.

Okładka książki "Diagnoza dla potrzeb edukacji"© Harmonia UniversalisDiagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji : standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych / Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Maja Filipak, Katarzyna Gruszczyńska. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

Sygn. 167683, 167684

Niniejsza publikacja wpisuje się w […] nurt działań skupionych wokół profesjonalizacji zawodu psychologa. Zasadniczym celem powstania tej książki jest zaprezentowanie psychologom zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorom tychże ośrodków dokumentu Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach wraz z komentarzami, które w założeniu mają ułatwić zgodne z intencją autorów rozumienie samej treści standardów, a także stanowią wskazówki na temat sposobów ich zastosowania w praktyce.

Okładka książki "Zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem". Wykorzystano rysunek dziecięcy przedstawiający syrenkę.© Wydaw. UWZachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem : wpływ deficytów kompetencji komunikacyjnej na sposób porozumiewania się dzieci z autyzmem / Elżbieta Sadowska. - Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.

Sygn. 169498

Autorka w nowatorski sposób opisuje kompetencje komunikacyjne dzieci z autyzmem i analizuje zachowania uznane za typowe dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Ukazuje wpływ zaburzeń w obrębie kompetencji komunikacyjnej na realizację funkcji komunikacyjnej wypowiedzi.

Książka zawiera opisy i analizę zachowań komunikacyjnych dzieci z autyzmem dziecięcym, ukazuje wpływ zaburzeń w obrębie kompetencji komunikacyjnej na realizację funkcji komunikacyjnej wypowiedzi.

Okładka książki "Pedagogika społeczna"© Wydaw. Pedagogika społeczna : spotkania, trwanie i zmienność, pogranicza / pod redakcją Anny Walczak, Lucyny Telki, Mariusza Granosika. - Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Sygn. 169501, 169502

Przygotowanie monografii dotyczącej pedagogiki społecznej w Polsce jest zadaniem szczególnie ryzykownym i trudnym. Ryzykownym, ponieważ subdyscyplina ta przez ponad sto lat historii obrosła licznymi opracowaniami, które dodatkowo znacząco się różnią nachyleniem czy ugruntowaniem teoretycznym, charakteryzującym oryginalność poszczególnych ośrodków naukowych, w których była i jest rozwijana. Trudnym, gdyż jako dyscyplina usytuowana na skrzyżowaniu nauk, pedagogika społeczna stała się fundamentem licznych innych subdyscyplin pedagogicznych, a niekiedy nawet inspiracją oryginalnych kierunków myślenia w innych dyscyplinach naukowych.

Autorów tekstów zawartych w prezentowanej monografii, poza zainteresowaniem pedagogiką społeczną, łączy jedno – współpraca, znajomość, a niekiedy nawet przyjaźń z Panią Profesor Ewą Marynowicz-Hetką. To właśnie Jej dedykujemy tę książkę. Pani Profesor od wielu lat inicjuje i współtworzy dyskusję naukową poświęconą pedagogice społecznej, dzieląc się swoimi poglądami, propozycjami, wątpliwościami. Mamy nadzieję, że oddawana w Państwa ręce książka włącza się w tę dyskusję, która przecież, poza ugruntowaniem merytorycznym, zawsze opiera się na autentycznych relacjach międzyludzkich, spotkaniach i wspólnych przeżyciach.

Ze Wstępu

Okładka książki "Ocenianie w szkole na cenzurowanym"© Wydaw. UMCSOcenianie w szkole na cenzurowanym : badania – dylematy – inspiracje / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, 2020.

Sygn. 169503, 169504

Bez wątpienia dobre ocenianie oparte na solidnych podstawach dawnej i współczesnej myśli naukowej stanowić powinno niezbywalną część edukacji na każdym etapie. Myśl ta stale powraca w dyskusjach nad jej jakością, efektywnością, potrzebą zmian i modernizacji. Zamieszczone w niniejszym tomie teksty wpisują się w bardzo dziś potrzebną dyskusję o miejscu, roli, modelach i systemach szkolnego oceniania, o potrzebie weryfikacji stosowanych metod i narzędzi oceniania, o roli emocji i motywacji w tym procesie oraz wielu innych aspektach związanych z oceną i wartościowaniem różnych obszarów edukacji i jej uczestników. Głównym celem oddawanej do rąk Czytelników publikacji jest zatem wzbogacenie wiedzy na temat wybranych zjawisk, które dotyczą współczesnych strategii szkolnego oceniania i wartościowania (na różnych etapach kształcenia ogólnego i przedmiotowego), związanych z tym treści, uwarunkowań, dylematów, pozytywnych i negatywnych sposobów postępowania, funkcjonalności i efektywności metod, narzędzi, form itd.

ze Wstępu

Okładka książki "Człowiek, duchowość, wychowanie"© DifinCzłowiek, duchowość, wychowanie : impulsy myśli o. Anselma Grüna. T. 1 / redakcja naukowa Anna Fidelus, Jarosław Michalski. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 169515 / T. 1

Prezentowana monografia to pierwsza część refleksji przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy, którzy – każdy z punktu widzenia swojego obszaru badawczego – usiłowali odpowiedzieć na pytania dotyczące znaczenia duchowości w życiu człowieka, w procesie jego rozwoju i wychowania oraz jakie przyjąć konkretne paradygmaty duchowości w ujęciu pragmatycznym, edukacyjnym oraz filozoficznym. W dyskursie dotyczącym duchowych podstaw wychowania znajdujemy się bowiem ciągle w sytuacji, którą można określić jako: między ufnością a ryzykiem.

Heurystycznym przewodnikiem po tej niezwykle złożonej i bogatej rzeczywistości został Anselm Grün. Ten niemiecki pisarz, psychoterapeuta i teolog zdaje się koncentrować swoje szerokie i wielowymiarowe poszukiwania wokół koncepcji „pełni człowieczeństwa“, co daje nadzieję na odnalezienie nowych impulsów i inspiracji dla samej pedagogiki, zwłaszcza tych z jej ujęć, które otwarte są na integralne spojrzenie na człowieka i mogą zdynamizować złożony proces jego wychowania.

Okładka książki "Człowiek, duchowość, wychowanie"© DifinCzłowiek, duchowość, rodzina : impulsy myśli o. Anselma Grüna. T. 3 / redakcja naukowa Zbigniew Kulesz, Zdzisław Kunicki, Jarosław Michalski. – Warszawa : Difin SA, 2020.

Sygn. 169515 / T. 3

W ramach tryptyku, jaki autorsko oraz tematycznie został powiązany z osobą oraz twórczością Anselma Grüna znajdujemy się w odsłonie olsztyńskiej. Trzeci moduł spotkań wokół-Grünowskich dedykowany punktowo dość określonej tematyce, skupionej wokół rodziny jest rozważany w szerszym i niezmiernie złożonym kontekście duchowości oraz komunikacji. Trudno nie odnieść wrażenia, że każdy z wyróżnionych członów odsłania niezmiernie złożony horyzont pytań oraz zagadnień, z których każdy zasługuje na odrębną refleksję. Ich wzajemne związanie zdaje się komplikować pole refleksji, a jednocześnie jest typowym dla współczesności trybem kombinacji poznawczych, swoistą „matrycą poznawczą”, poprzez którą pragnie się zrozumieć złożoną oraz wielopoziomową kondycję, w jakiej znalazł się człowiek u początku trzeciego tysiąclecia, a może i wspomóc jego rozwój w najbliższym mu rodzinnym środowisku życia i wzrastania.

Okładka książki "Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania"© GWPDzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania : podejście mentalizowania w empatycznej opiece opartej na wiedzy o przywiązaniu i traumie / Chris Taylor ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP, 2020.

Sygn. 169519, 169671

Dzieci, które doświadczyły przemocy fizycznej lub psychicznej, doznały bolesnego odrzucenia czy wielokrotnie zmieniały środowisko opiekuńcze, często wymagają specjalistycznego wsparcia. Wczesna trauma może mieć druzgocący wpływ na rozwój przywiązania, przyczyniając się do powstania jego pozabezpieczanego, zdezorganizowanego stylu. Nie da się odwrócić trudnych zdarzeń, ale można sprawić, by pozostawione przez nie blizny były mniej bolesne i miały mniejszy wpływ na dorosłe życie.

W tym praktycznym poradniku autor wyjaśnia, jak sprawować opiekę nad dziećmi i młodzieżą ze zdezorganizowanym stylem przywiązania, zmagającymi się w związku z tym z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Przedstawiony model pracy łączy założenia teorii przywiązania, wiedzę o traumie i podejście mentalizowania z najnowszymi wynikami badań z dziedziny neuronauki. Koncentrując się na znaczeniu więzi interpersonalnych, książka wyposaża czytelnika w umiejętności pozwalające sprawować skuteczną, trwałą i – co najważniejsze – empatyczną opiekę nad najbardziej podatnymi na zranienie, skrzywdzonymi dziećmi. Rozwija praktyczne kompetencje niezbędne do stworzenia opiekuńczego, bezpiecznego środowiska wspierającego zarówno dzieci, jak i ich opiekunów.

Książka stanowi cenne źródło praktycznych informacji dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi, które doświadczyły traumy, przemocy czy zaniedbania – w tym dla opiekunów zastępczych, rodziców adopcyjnych, pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów, psychologów i terapeutów.

Okładka książki "Dobre powody złego samopoczucia"© CeDeWuDobre powody złego samopoczucia : odkrycia psychiatrii ewolucyjnej / Randolph M. Nesse, MD ; [tłumaczenie Agnieszka Jarosz ; redakcja naukowa dr Sylwester Orzechowski]. – Wydanie I. – Warszawa : CeDeWu, 2020.

Sygn. 169525, 169526

Zwykle bez trudu rozpoznajemy sygnały alarmowe naszego organizmu. Nie bagatelizujemy gorączki, łącząc ją z rozwijającym się stanem zapalnym. Wiemy, że wysypka na skórze i swędzenie mogą oznaczać reakcję alergiczną, wymioty pozwalają pozbyć się toksyn z układu pokarmowego, a znużenie i senność skłaniają nas do odpoczynku. W te i we wszystkie inne doskonałe mechanizmy obronne wyposażyła nas ewolucja.

Randolph M. Nesse, uznany światowy autorytet w dziedzinie psychologii i psychiatrii, współtwórca medycyny ewolucyjnej, autor słynnej książki „Why We Get Sick“, teraz zmienia kierunek myślenia o emocjach, samopoczuciu i zachowaniach człowieka. W fascynujący sposób pokazuje, że na drodze ku doskonałości ewolucja wyposażyła nas w kompleksowy system obronny – chroniący nie tylko nasze zdrowie fizyczne, ale także psychiczne.

Opierając się na doświadczeniach z własnej praktyki klinicznej i spostrzeżeniach z biologii ewolucyjnej, R.M. Nesse uświadamia współczesnemu człowiekowi, że negatywne emocje odczuwane są w dobrze uzasadnionych ewolucyjnie celach – są przydatne, a wręcz konieczne dla naszego przetrwania. Należy je traktować równie poważnie co sygnały somatyczne – jako ostrzeżenia. Trzeba odejść od myślenia, że przyjemne emocje są dobre, a bolesne złe. Niepokój chroni nas przed szkodą w obliczu niebezpieczeństwa. Niski nastrój zapobiega marnowaniu wysiłków na dążenie do nieosiągalnych celów. Lęk i niepewność skłaniają do ponownego przemyślenia złych decyzji, niejednokrotnie ratując nas przed osobistą katastrofą, czy to małżeńską, czy zawodową. Warto więc przyglądać się tym emocjonalnym sygnałom tak samo uważnie jak gorączce czy wysypce na skórze.

A co jeśli wypracowany ewolucyjnie wewnętrzny sterownik nastrojów zawodzi? Co jeśli pewnych uczuć jest w nas więcej, niż tego potrzebujemy? Psychiatria ewolucyjna pomaga ocenić ich adekwatność do sytuacji i wskazać ścieżki do poprawy samopoczucia, podkreślając, że dla poprawnego funkcjonowania systemu alarmowego naszego organizmu nieuniknione są czasem fałszywe alarmy.

Okładka książki "Doktor Tony odpowiada"© Harmonia UniversalisDoktor Tony odpowiada : światowy autorytet w dziedzinie Zespołu Aspergera odpowiada na pytania na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu / Craig R. Evans i Tony Attwood ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.

Sygn. 169527

Książka Doktor Tony odpowiada to zbiór konkretnych porad i wyjaśnień dotyczących zagadnień najistotniejszych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich bliskich. W publikacji zgromadzono materiał z programu, w którym dr Tony Attwood – światowy autorytet w dziedzinie zespołu Aspergera i autyzmu – odpowiadał na pytania samych osób z ASD, pracujących z nimi specjalistów oraz członków ich rodzin. Dzięki tematycznemu podziałowi zagadnień książka stanowi przystępne źródło informacji dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej zrozumieć autyzm.

Książka to zbiór wywiadów z dr. Tonym Attwoodem, niezmiennie najbardziej poważanym ekspertem w temacie zespołu Aspergera. Przeprowadził je wnikliwy i życzliwy człowiek – Craig Evans. Jest doprawdy wspaniała! Napisana przystępnym językiem, wyjaśnia trudne pojęcia elokwentnie i z szacunkiem”.

Liane Holliday Willey, autorka książki „Udawanie normalnej“

Życie z zespołem Aspergera „Po latach dyskusji prowadzonych online w programie Dr Tony odpowiada Craig i Tony wydobyli z nich esencję, którą darowują nam – społeczności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dostajemy przystępne wyjaśnienia wraz z praktycznymi rozwiązaniami, a wszystko to dotyczy najtrudniejszych wyzwań, z jakimi mierzą się osoby ze spektrum autyzmu. Niniejsza książka to lektura obowiązkowa dla każdego, komu zależy na pełniejszym docenieniu osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu jako wyrazicieli różnorodności ludzkiej puli genów. Krótko mówiąc – dr Tony Attwood w najlepszym wydaniu, a nadaje dla was Craig Evans!”.

Stephen Mark Shore, światowej sławy pedagog, autor książek i prowadzący programów poświęconych tematyce autyzmu.

okładka książki "Całość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji"© ImpulsCałość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji / Roman Schulz. – Wydanie pierwsze. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2020.

Sygn. 169551, 169552

Polecamy kolejny wyjątkowy podręcznik akademicki w ramach serii autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce pt. Całość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji

Polecane studium to rozwinięcie, z pretensjami do syntezy, niektórych wcześniejszych idei autora dotyczących przedmiotu pedagogiki ogólnej. Rozważa się w nim potrzebę oraz możliwość zastosowania perspektywy holistycznej (w połączeniu ze strukturalną) w określaniu statusu oraz opisie własności zjawisk edukacyjnych. Realizacja tak zarysowanego planu przyjmuje w książce postać dwuwymiarowej charakterystyki dziedziny edukacji: jako części swych nadsystemów oraz jako odrębnej całości socjokulturowej. Za termin desygnujący całość zjawisk edukacyjnych w społeczeństwie przyjmuje się pojęcie edusfery, na zasadzie analogii z innymi, rodzajowo podobnymi kategoriami współczesnej myśli antropologicznej: „biosferą”, „antroposferą”, „technosferą”, „socjosferą”, „infosferą”, „paidosferą” itp.

Waga problematyki tej publikacji wynika z trzech okoliczności. Pierwsza to „utrata” przez pedagogikę ogólną właściwej sobie dziedziny poznania w następstwie dyferencjacji pedagogiki na zbiór rozmaitych, specjalistycznych nauk o wychowaniu. Drugą jest utrzymujący się zwyczaj zawężonego pojmowania przedmiotu pedagogiki, polegający na utożsamianiu go z praktyką oddziaływania edukacyjnego (agos), z pominięciem innych ważnych jego wymiarów jako bytu kulturowego. Trzecią stanowi dominujący we współczesnej myśli pedagogicznej obraz edukacji jako tworu addytywnego (prostej agregacji składników), amorficznego (pozbawionego wymiaru strukturalnego) oraz zajmującego nie w pełni określone miejsce w ogólnym porządku socjokulturowym. W odróżnieniu od perspektywy zdroworozsądkowej optyka systemologiczna ujmuje „edukację jako całość” w specyficzny sposób. Całość to bynajmniej nie synonim wszystkiego (co nam się kojarzy z wychowaniem) ani równoznacznik sumarycznego zbioru składników, lecz „[…] wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę”. A zatem bez uprzedniego zdefiniowania statusu części, określenia ich rodzaju oraz ustalenia łączących je relacji nie jest możliwe mówienie o „całości zjawisk edukacyjnych” w poznawczo istotnym sensie. W myśl przyjętych tu założeń całością systemową tego rodzaju jest właśnie edusfera.

Pod pewnymi względami stanowi ona monografię naukową dotyczącą pojedynczego, nie w pełni rozpoznanego zagadnienia. Zarazem jest to skrypt akademicki, miejscami o charakterze tylko konspektu wykładu, przeznaczony dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, wspomagający przyswajanie wiadomości z zakresu pedagogiki ogólnej.

Okładka książki "Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym"© DifinNiepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień / Marzenna Giedrojć. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 169566, 169567

Książka odpowiada na pytanie: czy państwo we właściwy sposób realizuje swoje zobowiązania polityczne i społeczne wobec osób z niepełnosprawnościami w Polsce w kontekście trzech obszarów tematycznych:

 • wybranych aspektów prawnych,
 • analizy polskiej debaty politycznej w tym zakresie,
 • stosunku społeczeństwa polskiego do wybranych problemów osób z niepełnosprawnościami.

We współczesnej polskiej literaturze politologicznej brakuje opracowań monograficznych poświęconych tak ujętej problematyce. Przygotowana praca wypełnia tę lukę.
Okładka książki "Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych" © ImpulsKluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych / pod redakcją naukową Jadwigi Kuczynskiej-Kwapisz, Marzeny Dycht, Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. - Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2020.

Sygn. 169561, 169562

Publikacja Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych pod redakcją naukową badaczek z Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: prof. Jadwigi Kuczyńskiej Kwapisz, dr hab. Marzeny Dycht, prof. UKSW oraz dr Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij zawiera przegląd najnowszych badań i praktyk tyflopedagogicznych, a także rozważania teoretyczne pedagogów i okulistów. Książka może służyć zarówno badaczom zajmującym się pedagogiką specjalną, jak i nauczycielom, wychowawcom, terapeutom, specjalistom z zakresu orientacji przestrzennej i rehabilitacji wzroku oraz studentom, szczególnie pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

Lektura niniejszej publikacji może zainspirować do przeformułowania niektórych dotychczasowych sposobów postrzegania tyflologicznych zagadnień i skłonić do zadania sobie podstawowych pytań – także w wymiarze aksjologicznym i egzystencjalnym – o jakość współcześnie proponowanej edukacji, rehabilitacji i wsparcia na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w różnym wieku.

Autorzy u podłoża swoich rozważań stawiają konieczność uświadomienia sobie różnic między sposobem, w jaki poznają i porządkują informacje o świecie osoby widzące i niewidome. Uwrażliwienie społeczeństwa na te różnice nie tylko ułatwi porozumiewanie się osób niewidomych z widzącymi, lecz także zwiększy ich bezpieczeństwo i samodzielność, co w przyszłości przełoży się na poprawę jakości ich życia.

www​.wolterskluwer​.pl
www​.profinfo​.pl
www​.wuw​.pl
www​.wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydawnictwo​.umcs​.eu
www​.difin​.pl
www​.gwp​.pl
www​.cedewu​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.impulsoficyna​.com​.pl