Współ­czesne uza­leż­nienia

Współ­czesne uza­leż­nienia

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne (w wyborze) wydaw­nictw zwar­tych i arty­kułów z cza­so­pism oraz zbiorów audio­wi­zu­al­nych za lata 2011 – 2017 dostęp­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Pobierz plik pdf 470 KB