Nowości regionalne w zbiorach

Nowości regionalne w zbiorach

Okładka książki "Opowieści na falach Brdy pisane"Opowieści : na falach Brdy pisane / Marta Idzik-Ropa. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Pejzaż : Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, 2019.
Sygn. 167875p

(…) Najstarszym dziś żyjącym bydgoskim szyprem jest Pan Edmund, który właśnie ukończył 94 lata. Bez zaglądania w metrykę nikt w to nie uwierzy. Ma smukłą sylwetkę, sprawne ciało, twarz prawie bez zmarszczek i pamięć wręcz fantastyczną. Jest pogodny, ma poczucie humoru i potrafi tak ciekawie opowiadać, że można go słuchać godzinami. Jego pradziad, dziadek i ojciec byli szyprami i on sam od chwili przyjścia na świat całe życie spędził na wodzie.

To wielkie szczęście spotkać człowieka, który w pamięci zachował prawie kronikarską wiedzę z kilkudziesięciu lat. Zawsze był ciekawy świata i ludzi; interesowały go także dzieje przodków. W jego opowieści pojawiają się nie tylko członkowie rodziny, ale także wszyscy, którzy własnym życiem pisali historię wielkiej rodziny bydgoskich szyprów. (…)

fragment książki

Okładka książki "Ogrody botaniczne"Ogrody botaniczne : poznaj przyrodę województwa kujawsko-pomorskiego. – Bydgoszcz : Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, [2019].
Sygn. 167870p

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w ramach współpracy z Ogrodami Botanicznymi: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Ogrodem Zoobotanicznym w Toruniu, wydała publikację prezentującą walory przyrodnicze ogrodów botanicznych województwa.

W publikacji oprócz walorów przyrodniczych obiektów, zwrócono uwagę na szczególną rolę, jaką pełnią współcześnie w krajobrazie miejskim i ochronie różnorodności biologicznej. Te zielone przestrzenie, objęte ochroną prawną, wyróżniają się zgromadzonymi kolekcjami roślin i bogatą dendroflorą. Są też ekosystemami zastępczymi dla ochrony ex situ gatunków roślin zagrożonych wyginięciem z ich naturalnych siedlisk. Wzbogacone często alpinariami, palmiarniami, ogrodami różanymi czy też małą architekturą, czynią te tereny niezwykle atrakcyjnymi dla odwiedzających.

Ogrody botaniczne służąc celom poznawczym i naukowym stały się współcześnie ważnymi jednostkami w realizacji projektów badawczych i dydaktyki, a ich codzienna dostępność dla lokalnej społeczności i turystów stanowi o potrzebie trwałego zachowania.

Okładka książki "Człowiek i środowisko w dziejach dorzecza Brdy"Człowiek i środowisko w dziejach dorzecza Brdy : studium archeologiczno-historyczne / Jacek Woźny. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.
Sygn. 168067p, 168068

Zaprezentowany przez Jacka Woźnego punkt widzenia przypomina koncepcję relacjonizmu Bruno Latoura, według którego socjoprzyroda pozostaje w związku z porzuceniem idei głębokiej różnicy między naukami humanistycznymi a przyrodoznawstwem. W związku z czym kultura i natura, nauka i społeczeństwo, podmiot (człowiek) i przedmiot, rozpatrywane są na tym samym planie. Krajobraz, jak pisze Jacek Woźny, nie stanowi wyłącznie materialnego otoczenia, lecz jest wypełniony, jak palimpsest, historycznie ukształtowanymi i w związku z tym nakładającymi się na siebie znaczeniami. Wszakże owe znaczenia, mimo że nadawane są przez społeczeństwa minione, odczytywane są przez nas współczesnych, a więc przez pryzmat schematów pojęciowych, ukształtowanych w kulturze, w której my sami funkcjonujemy. (…) Rozważania Jacka Woźnego stwarzają dla niego asumpt do prezentacji dziedzictwa kulturowego regionu z jednej strony; z drugiej zaś do ukazania walorów turystycznych dorzecza Brdy. Dziedzictwo zaprezentowane podczas omawiania poszczególnych regionów dorzecza Brdy zdaje się być istotą całej pracy Jacka Woźnego. Dziedzictwo kulturowe (…) i pozostający z nim w związku problem pamięci, nie tylko scala właściwe nam współczesnym więzi społeczne, łączy także przeszłość regionu z jego teraźniejszością. Ma to ogromne znaczenie dla świadomości historycznej jego mieszkańców.

Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Mamzera

Okładka książki "Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego"Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego / Barbara Waldon-Rudzionek, Halina Ratyńska, Hilary Kowalski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, copyright 2018.
Sygn. 168053p, 168054

Piękny album poświęcony przyrodzie regionu kujawsko-pomorskiego. Jego autorzy postawili sobie za zadanie zachęcenie czytelników do odwiedzenia najciekawszych ich zdaniem miejsc. Przedstawiają więc interesujące zwierzęta i rośliny będące niejako wizytówkami regionu.

Autorami tekstów i fotografii są bydgoscy przyrodnicy. Album nie jest szczegółowym przewodnikiem, raczej swoistym esejem autorów, ich spojrzeniem na walory przyrodnicze regionu. We wstępie piszą: chcemy z Państwem podzielić się naszymi osobistymi odczuciami, pokazać to, co uważamy za najbardziej godne uwagi i co nam się podoba. Książka zawiera popularnonaukowe omówienie wybranych przez nas obszarów, obiektów i gatunków. (…) Życzymy przyjemnej lektury oraz zachęcamy do poznawania przyrody, nie tylko naszego regionu na żywo.

Okładka książki "Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Cz. 1, Średniowiecze"Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Cz. 1, Średniowiecze / opracowali Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiatkowski, Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
Sygn. 168365, 168366

W prezentowanym tomie umieszczono wybór tekstów źródłowych dotyczących tylko jednej epoki – średniowiecza. W dziejach regionu kujawsko-pomorskiego wieki średnie zaznaczyły się jako okres istotnych przemian społecznych oraz dynamicznych zmian politycznych, związanych m.in. z powstaniem i rozwojem państwa polskiego, burzliwymi dziejami polsko-krzyżackiego sąsiedztwa czy kolonizacją miejską i wiejską na prawie niemieckim. Wielokrotnie w czasie tej epoki różne obszary i miejsca współczesnego regionu kujawsko-pomorskiego stawały się świadkami wydarzeń pamiętanych jako niezmiernie ważne nie tylko dla lokalnych społeczności, lecz także dla historii całego kraju. Świadomość tego wywarła wpływ na dobór tekstów umieszczonych w niniejszej publikacji oraz ich chronologiczno-tematyczny układ, dla którego wewnętrzne cezury czasowe stanowią kluczowe momenty dziejów Polski, takie jak śmierć Leszka Białego w Gąsawie i sprowadzenie krzyżaków do Polski, pokój kaliski i panowanie Kazimierza Wielkiego, a także pierwszy i drugi pokój toruński.

Popularnonaukowy charakter tomu jest wynikiem przyjętego z góry przeświadczenia, że prezentowane Czytelnikom wydawnictwo może stać się przydatnym narzędziem poznawania przeszłości dla pełnych pasji amatorów dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, a także dla nauczycieli akcentujących i wprowadzających regionalne treści w nauczaniu historii w szkołach podstawowych i średnich. To właśnie z myślą o nich poszczególne zagadnienia opatrzono zestawami pytań i poleceń dotyczących przedstawianych źródeł. Im również dedykowana jest ostatnia część publikacji, którą stanowi aneks zawierający materiały metodyczne w postaci dodatkowych zadań.

Ze Wstępu

Źródła:

www​.wydawnictwo​.umk​.pl
www​.projektpejzaz​.pl
www​.wydawnictwo​.ukw​.edu​.pl