Wybrane nowości na biblio­tecznej półce (grudzień 2020)

Wybrane nowości na biblio­tecznej półce (grudzień 2020)

Współczesna terapia zajęciowa : od teorii do praktykiWspół­czesna terapia zaję­ciowa : od teorii do prak­tyki / Anna Misiorek, Edyta Janus, Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj. - Wydanie I. – Warszawa : PZWL Wydaw­nictwo Lekar­skie, 2020.

Sygn. 167836, 167837

Książka zawiera podstawy teore­tyczne współ­cze­snej terapii zaję­ciowej – pojęcia i defi­nicje, umiej­sco­wienie terapii zaję­ciowej w naukach o ochronie zdrowia i jej możli­wości w obsza­rach prewencji, profi­lak­tyki, promocji zdrowia. Przed­stawia przy­kłady dobrej prak­tyki, zasto­so­wanie koncepcji ICF, a także zasady używania modeli terapii zajęciowej.

Książka omawia kompe­tencje tera­peuty warun­ku­jące efekty współ­dzia­łania z pacjentem wraz z budo­wa­niem popraw­nych relacji z nim i jego rodziną.

Treści są zgodne ze stan­dar­dami szko­lenia i pracy tera­peuty zaję­cio­wego w krajach Unii Europejskiej.

BelfrzyBelfrzy / Dorota Kowalska. - Warszawa : Wielka Litera, copy­right © 2019.

Sygn. 167931, 167932

Tę książkę powi­nien prze­czytać każdy w tym kraju – w końcu taka nasza przy­szłość, jaka edukacja naszych dzieci!

Kiedy Polskę spara­li­żował strajk nauczy­cieli, z jednej strony poja­wiły się głosy, że nauczy­ciele nie powinni ocze­kiwać więcej, bo ich praca nie jest tak wyma­ga­jąca, mają luksu­sowe dwa miesiące wakacji, a dzieci i tak uczą się dopiero na kore­pe­ty­cjach. Z drugiej strony zaczęto głośno mówić o tym, że polski program edukacji jest daleko w tyle za innymi krajami euro­pej­skimi, że niskie zarobki spra­wiają, że do zawodu trafiają osoby z przy­padku, a jaka­kol­wiek inicja­tywa ze strony nauczy­cieli z pasją rozbija się o brak pieniędzy i niekoń­czący się proces reform. Co szwankuje
w polskiej edukacji, że polskie uczelnie wyższe są tak daleko w świa­to­wych rankin­gach, a szkoła jest uciąż­liwym kosz­marem dla uczniów, nauczy­cieli i rodziców. Ponoć nauczy­ciel ma być inte­lek­tu­alnym auto­ry­tetem dla swoich uczniów, ale czy rzeczy­wi­ście nim jest?

Gdzie podziewa się nasza pamięć : od pamięci autobiograficznej do pamięci zbiorowejGdzie podziewa się nasza pamięć : od pamięci auto­bio­gra­ficznej do pamięci zbio­rowej / Tomasz Maru­szewski. – Wydanie pierwsze. – Sopot : Smak Słowa, 2019.

Sygn. 167937, 167938

Zagad­nienie pamięci zbio­rowej ma charakter inter­dy­scy­pli­narny. Przed­sta­wi­ciele różnych dzie­dzin szukają odpo­wiedzi na pytanie, co owa pamięć zawiera, jakie infor­macje trafiają do jej zasobów, a jakie z niej znikają – lub są wyma­zy­wane. Z pamięcią zbio­rową łączą się bowiem pewne procesy: jej formo­wania, znie­kształ­cania, a nawet zawłaszczania.

To, do jakiej pamięci się odwo­łu­jemy – czy tej, która glory­fi­kuje naszą prze­szłość, cele­bruje męczeń­stwo i chwali doko­nania, czy może tej, w której obraz naszej wspól­noty jest nieco mniej ideali­zo­wany – wywiera istotny wpływ na to, jak trak­tu­jemy samych siebie, a także innych ludzi, tych, którzy tworzą odrębne zbio­ro­wości. Znacząco wpłynie też na naszą przy­szłość, którą dopiero zbudujemy.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 4 do 7 lat : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 150 umiejętności pośrednich krok po krokuKompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 4 do 7 lat : podręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 150 umie­jęt­ności pośred­nich krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turn­bull ; [prze­kład Zuzanna Kalicka-Karpo­wicz, Agnieszka Pały­nyczko-Ćwiklińska]. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2019.

Sygn. 167941, 167942

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania), opra­co­wany dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 4 do 7 lat, zawiera mate­riały potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu pośred­niego, zwią­za­nych z języ­kiem abstrak­cyjnym, zabawą i zacho­wa­niami społecz­nymi, a także regu­lacją emocjo­nalną i behawioralną.

Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 150 umie­jęt­ności śred­niego poziomu. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia – w książce zawarto wska­zówki, jak to zrobić. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami i zada­niami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki dora­dzają także, jak stwo­rzyć skuteczne środo­wisko terapii SAZ, a ponadto dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 140 umiejętności zaawansowanych krok po krokuKompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 7 lat do wcze­snej doro­słości : podręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 140 umie­jęt­ności zaawan­so­wa­nych krok po kroku / Julie Knapp ; [prze­kład: Zuzanna Kalicka-Karpo­wicz, Agnieszka Pały­nyczko-Ćwiklińska]. - Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2019.

Sygn. 167943, 167944

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania), opra­co­wany dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 7 lat do wcze­snej doro­słości, zawiera mate­riały potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu zaawan­so­wa­nego – samo­ob­słu­go­wych, szkol­nych i zawo­do­wych, a także zwią­za­nych innymi czyn­no­ściami życia codziennego.

Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umie­jęt­ności zaawan­so­wa­nych. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia – w książce zawarto wska­zówki, jak to zrobić. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami i zada­niami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki dora­dzają także, jak stwo­rzyć skuteczne środo­wisko terapii SAZ, a ponadto dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kultura szkoły w rozwoju szkołyKultura szkoły w rozwoju szkoły / Inetta Nowosad. – Wydanie pierwsze. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2020.

Sygn. 167945, 167946

Pole­camy kolejny wyjąt­kowy podręcznik akade­micki w ramach serii autor­skich podręcz­ników akade­mic­kich Peda­go­gika Nauce i Prak­tyce pt. „Kultura szkoły w rozwoju szkoły“.

Książka Inetty Nowosad wydo­bywa znaczącą rolę kultury szkoły w uzyskaniu trwałej poprawy pracy szkoły i nie wska­zuje na jedyne, słuszne i gotowe rozwią­zanie, które mogłoby prze­pro­wa­dzić szkołę przez proces rekul­tu­racji, krok po kroku. Choć oczy­wiste jest, że w czasach gwał­tow­nych zmian każdy chętnie szuka oparcia w niosącej poczucie bezpie­czeń­stwa gotowej recepcie na sukces. Jednak gdy uwaga zostaje skie­ro­wana na treści tech­niczne – kosztem zrozu­mienia ich wpływu na ludzi (użyt­kow­ników) i orga­ni­zację – poprawa staje się niemoż­liwa, a efek­tyw­ność zamiera. Ważne okazuje się zrozu­mienie, z czym mamy do czynienia – poznanie kultury szkoły i zmiany, a dokładnie: uczenie się jej i prze­kształ­canie. Bez współ­pracy, uczest­nictwa i zaan­ga­żo­wania społecz­ności szkolnej oraz popartej bada­niami refleksji nie osią­gnie się realnej, głębo­kiej zmiany, a jedynie taka ma sens.

Treści przed­sta­wione w trzech rozdzia­łach ułatwiają uzyskanie cało­ścio­wego spoj­rzenia na rangę kultury szkoły w jej rozwoju. Zawie­rają wnioski badaczy, które mogą pomóc lepiej zrozu­mieć nie tylko znaczenie kultury szkoły i jej złożo­ność, lecz także wielo­wy­mia­ro­wość prak­ty­ko­wania udanej zmiany.

Osoba ludzka w realnym świecie : studium filozoficzno-prawneOsoba ludzka w realnym świecie : studium filo­zo­ficzno-prawne / Mariusz Para­dowski ; [recen­zent: dr hab. Paweł Skrzy­dlewski prof. PWSZ w Chełmie]. – Kraków : Impuls, 2019.

Sygn. 167951, 167952

Krótkie studium filo­zo­ficzno-prawne poru­sza­jące rudy­men­tarne kwestie doty­czące osoby ludz­kiej w realnym świecie życia społecz­nego. Chociaż temat wydaje się stricte filo­zo­ficzny, to jednak nie pozo­staje obojętny dla prawa. Łączy on ujęcie czło­wieka wypra­co­wane w naukach huma­ni­stycz­nych (filo­zo­ficzno-teolo­gicz­nych) z ukaza­niem jednostki ludz­kiej w perspek­tywie nauk społecz­nych (prawo­znaw­stwa). Kompa­ra­ty­styczne spoj­rzenie na rzeczy­wi­stość bytu osobo­wego usytu­owa­nego w realnym świecie powinno zachęcać do prowa­dzenia staran­nych badań nauko­wych, dzięki którym pojawi się szansa tworzenia rzeczy­wi­stości społecznej na miarę osoby ludz­kiej. Trudno nie zauważyć, że nauki szcze­gó­łowe nie pozo­stają samo­dziel­nymi dyscy­pli­nami. Filo­zofia musi zatem stanowić ich dopeł­nienie, pozwa­lając czło­wie­kowi pozy­skiwać pełnię prawdy o nim samym, jak również o jego życiu społecznym.

Mariusz Para­dowski

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych : wybrane problemyRozwią­zy­wanie sytu­acji konflik­to­wych : wybrane problemy / Danuta Borecka-Biernat, Kata­rzyna Wajsz­czyk, Kata­rzyna Walęcka-Matyja. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 167955, 167956

Konflikty społeczne to nieuchronne zjawisko prze­ni­ka­jące ludzką egzy­stencję, mogące destruk­tywnie i konstruk­tywnie oddzia­ływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mecha­ni­zmów wyzwa­la­ją­cych proces konflik­towy, jak i stra­tegie radzenia sobie z nimi, aby rozwijać kompe­tencje umoż­li­wia­jące umie­jętne zarzą­dzanie tymi trud­nymi sytu­acjami. Ważne i cenne są podej­mo­wane w mono­grafii rozwa­żania teore­tyczne, które dają możli­wość spoj­rzenia na zagad­nienie konfliktu w kontek­ście środo­wiska szkol­nego i rodzin­nego, a także pozwa­lają na usys­te­ma­ty­zo­wanie pewnych ważnych kwestii.

Duże znaczenie mają rozdziały o charak­terze empi­rycznym, będące spra­woz­da­niami z badań własnych ich Autorów. Wyniki prezen­to­wa­nych badań posze­rzają dotych­cza­sową wiedzę w obszarze problemów doty­czą­cych sytu­acji konflik­to­wych w różnych środo­wi­skach wychowawczych.

Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznieTerapia grupowa w reso­cja­li­zacji osób niedo­sto­so­wa­nych społecznie / Robert Opora. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : PWN, 2019.

Sygn. 167960, 167961

Wiele osób niedo­sto­so­wa­nych społecznie doświad­czało zdarzeń, które zakłó­cały ich rozwój i prawi­dłowe funk­cjo­no­wanie. Nadane tym doświad­cze­niom znaczenia mogą stanowić źródło dalszych problemów. Dodat­kowo osoby niedo­sto­so­wane społecznie nie zostały przy­go­to­wane (przez rodziców szkołę, grupę rówie­śniczą) do radzenia sobie z trud­nymi sytu­acjami. Kiedy więc doświad­czają konfliktów, trud­nych sytuacji
i stresu, brak przy­go­to­wania na tego typu okolicz­ności może powodować
u nich wzrost poczucia dyskom­fortu i akty­wować dysfunk­cyjne prze­ko­nania, co w konse­kwencji prze­jawia się w ich zacho­wa­niach niedo­sto­so­wa­nych społecznie.

Zabu­rzenia zacho­wania u młodych osób stanowią problem społeczny, a radzenie sobie z nimi jest wyzwa­niem dla wielu specja­li­stów. W celu wyeli­mi­no­wania niepo­żą­da­nych zachowań konieczne jest przede wszystkim zrozu­mienie ich mecha­nizmu, a następnie posłu­żenie się odpo­wied­nimi stra­te­giami korekcyjnymi.

Robert Opora wska­zuje na rolę grupy tera­peu­tycznej w procesie reso­cja­li­zacji osób niedo­sto­so­wa­nych społecznie. Zapre­zen­to­wane metody pracy korek­cyjnej bazują przede wszystkim na koncepcji poznawczo-beha­wio­ralnej, a ich zasto­so­wanie w grupie i późniejsza gene­ra­li­zacja na warunki poza­te­ra­peu­tyczne pozwa­lają na dostar­czenie podopiecz­nemu kory­gu­ją­cych doświad­czeń oraz umoż­li­wiają rozwój kompe­tencji społecznych.

W pułapce myśli - dla nastolatków: jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW pułapce myśli – dla nasto­latków : jak skutecznie pora­dzić sobie z depresją, stresem i lękiem / Louise Hayes, Ann Bailey, Joseph Ciar­rochi ; prze­kład: Agnieszka Cioch. – Wydanie pierwsze w języku polskim 2019 rok. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2019.

Sygn. 167963, 167964

Książka ta stanowi dosko­nałe połą­czenie wyników najnow­szych badań z niezwykle skutecz­nymi i prak­tycz­nymi pora­dami do wyko­rzy­stania od zaraz. W pułapce myśli – dla nasto­latków to publi­kacja, która stanowi nawią­zanie do best­sel­lera W pułapce myśli – tym razem została skie­ro­wana do młodych ludzi. To wyczer­pu­jący poradnik, który wyróżnia lekki i bezpo­średni język, a zawarte w nim przy­kłady, wska­zówki i ćwiczenia odpo­wia­dają problemom i wyzwa­niom, przed jakimi stają młodzi ludzie.

Książka rozwija umie­jęt­ności potrzebne do radzenia sobie z trud­nymi, czasem wręcz przy­tła­cza­ją­cymi emocjami: stresem, brakiem wiary w siebie, wstydem, gniewem czy lękiem. Daje młodym ludziom jasny przekaz, że nie są w swoich uczu­ciach osamot­nieni, a porady w niej zawarte poma­gają przejść ten trudny etap życia z podnie­sioną głową.

Terapia akcep­tacji i zaan­ga­żo­wania, na której zało­że­niach opiera się ta książka, uczy, jak zamiast koncen­trować się na niepo­wo­dze­niach, proble­mach okresu dora­stania czy codzien­nych zmaga­niach, być bardziej uważnym, rozpo­znawać swoje myśli i uczucia, akcep­tować siebie i swoje emocje oraz rozwią­zywać problemy. To lektura obowiąz­kowa nie tylko dla młodzieży, ale i rodziców, nauczy­cieli oraz tera­peutów pracu­ją­cych z tą grupą wiekową.

W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW pułapce myśli : jak skutecznie pora­dzić sobie z depresją, stresem i lękiem : terapia ACT / Steven C. Hayes, Spencer Smith ; prze­kład : Alek­sander Wojcie­chowski. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2019.

Sygn. 167969, 167970

Autorzy propo­nują zupełnie nowe podej­ście do starych problemów natury psychicznej: depresji, lęku, stresu czy chro­nicz­nego bólu.

Terapia ACT (terapia akcep­tacji i zaan­ga­żo­wania), na której zało­że­niach opiera się książka, uczy, jak zamiast koncen­trować się na bole­snych prze­ży­ciach i toksycz­nych emocjach, być bardziej uważnym na bieżącą chwilę i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. To właśnie za sprawą uważ­ności i akcep­tacji możemy podążać w wybranym kierunku i doko­nywać odpo­wied­nich wyborów.

Dzięki książce czytelnicy:

  • prze­zwy­ciężą depresję i lęk,
  • prze­staną nega­tywnie myśleć o sobie,
  • uporają się z bólem emocjonalnym,
  • nauczą się akcep­tować siebie i swoje uczucia.

Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej : na przykładzie szkół powiatu bydgoskiegoPrzy­go­to­wanie szkoły wiej­skiej do edukacji inklu­zyjnej : na przy­kła­dzie szkół powiatu bydgo­skiego / Beata Skot­nicka. - Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.

Sygn. 168079, 168080

W książce podjęto bardzo ważny problem edukacji inklu­zyjnej, która staje się w Polsce coraz bardziej pożą­danym modelem kształ­cenia uczniów ze specjal­nymi potrze­bami eduka­cyj­nymi, w tym z niepełnosprawnością.

Dodat­kową naukową wartość stanowi odnie­sienie problemu do wiej­skiego środo­wiska, które na gruncie peda­go­giki specjalnej nie było częstym obszarem nauko­wych eksplo­racji. Opra­co­wania doty­czące edukacji inklu­zyjnej w więk­szości doty­czyły środo­wisk miejskich.

Z recenzji wydaw­ni­czej dr. hab. Jaro­sława Bąbki, prof. UZ

Przemoc emocjonalna, czyli o tym, co naprawdę nas boli: zniewaga, upokorzenie, pozbawianie miłości - jak możemy się przed tym bronićPrzemoc emocjo­nalna czyli O tym, co naprawdę nas boli: znie­waga, upoko­rzenie, pozba­wianie miłości – jak możemy się przed tym bronić / Werner Bartens ; prze­łożył Witold Milczarek. – Słupsk ; Warszawa : Dobra Lite­ra­tura, copy­right 2019.

Sygn. 167953, 167954

Przemoc emocjo­nalna poniża, czyni czło­wieka bezbronnym i chorym. Pojawia się w każdym obszarze życia: w pracy, w szkole, w rodzinie, w związku. Często wystę­puje mimo­chodem. To sprawia, że trudno jest się przed nią bronić. Werner Bartens, lekarz i autor best­sel­lerów, poka­zuje, że mimo wszystko jest to możliwe.


Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Źródło:

www​.pzwl​.pl
www​.wiel​ka​li​tera​.pl
www​.smak​slowa​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl
www​.gwp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl